IPO Corner

10 เรื่องน่ารู้หุ้น "พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (PRAPAT)" ธุรกิจน้ำยาฆ่าเชื้อ

10 เรื่องน่ารู้หุ้น

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 20 ต.ค. 63 นี้ 
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เป็น 10 เรื่องน่ารู้หุ้น PRAPAT เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 

1. PRAPAT ทำธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ 

PRAPAT เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) อีกทั้งให้เช่าและให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 

สัดส่วนรายได้
1.ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 80%
2.ธุรกิจให้เช่าและบริการ 20%


2. ขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.41% 

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นไอพีโอทั้งหมดจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็น 29.41% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 80,000,000 หุ้น
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 10,000,000 หุ้น
3) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 10,000,000 หุ้น

 

โดยเป็นการรับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)
 

3. เคาะราคาขายไอพีโอ 1.50 บ. คิดเป็น P/E 11.90 เท่า 
 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) 
 

ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ เท่ากับ 11.90 เท่า

โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 42.85 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 340,000,000 หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท เท่ากับ 0.1260 บาท

 

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรทราบว่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่าว คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจากเป็นอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน
 

หากเทียบกับ P/E ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่บริษัทจะเข้าไปจดทะเบียน เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีค่าเท่ากับ 33.36 เท่า 
 

PRAPAT  ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมด 100 ล้านหุ้น คิดเป็น  29.41%
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ : 340 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.47 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 63) 
เข้าซื้อขายใน : ตลาด mai วันที่ 20 ต.ค.63
หมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม 
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล. โนมูระ พัฒนสิน , บล.ฟินันเซีย ไซรัส , บล.โกลเบล็ก , บล.เคทีบี (ประเทศไทย) , บล.ทรีนีตี้ , บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน

 

4. กลุ่มกลุ่มนายสืบพงศ์ เกตุนุติ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

 

5. คาดปี 63 กำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนจากสถานการณ์โควิด-19
 

 

งวด 6 เดือนปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 11.09 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า จำนวน 2.38 ล้านบาท เป็นผลมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 ทำให้มีรายได้ลดลง อัตรากำไรขั้นต้นจากการงานบริการที่ลดลง โดยเฉพาะอัตรากำไรขั้นต้นจากการให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเฉพาะกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ 

 

สำหรับปี 2563 กำไรสุทธิอาจจะลดลงจากปี 2562 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งกดดันให้รายได้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ลดลง กอปรกับอัตราการทำกำไรอาจลดลงเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการกำหนดมาตรการต่างๆ ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและช่วยลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้ของลูกค้าให้สามารถผ่านพ้นในช่วงวิกฤตไปด้วยกันกับกลุ่มบริษัท

 

6. D/E ล่าสุดอยู่ที่ 1.82 เท่า จากเงื่อนไขไม่เกิน 2 เท่า

 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ในขณะที่มูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลใกล้เคียงกันกับกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนของปี 2563 และเงินเพิ่มทุนที่ได้จากการระดมทุนต้นปี 2563 
 

ทั้งนี้ บริษัทมีเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินให้ต้องรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของไม่ให้เกิน 2.00 เท่า ซึ่งฝ่ายบริหารโดย CFO ได้รับมอบหมายให้ดูแลติดตามประเด็นนี้ไม่ให้ผิดเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยภายหลังจากการระดมทุนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทจะมีอัตราส่วนทางการเงินที่ดีขึ้นและยังคงเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
 

7. มีการเพิ่มทุนราคาพาร์ ก่อนขายไอพีโอ

บริษัทมีการเพิ่มทุน 40,000,000 หุ้น ราคาเสนอขาย 0.50 บาท/หุ้น (พาร์) โดยเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-15 เมษายน 2563
 

8. หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารติด Silent Period ทั้งหมด

PRAPAT ระบุในแบบไฟลิ่งว่า ไม่มีหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period 

 

9. นโยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 30%

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
 

อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเพียงพอของกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควรหรือเหมาะสม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 

10. เงินระดมทุนส่วนใหญ่ ใช้ก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติม
 

อ่านไฟลิ่งฉบับเต็มที่นี่ 
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=295851 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh