IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ "วินเนอร์ยี่ เมดิคอล(WINMED)"นวัตกรรมด้านสุขภาพแบบเฉพาะทาง

9 ข้อน่ารู้

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บ ตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย บำบัดรักษาทางการแพทย์ที่นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 11 พ.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
    

 

1.ประกอบธุรกิจ ผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัย บำบัดรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์

 

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED จำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บ การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ที่นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ และเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์

มีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน 

โครงสร้างรายได้จากการขาย แบ่งเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ย่อย ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรี ชุดตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อมะเร็งปากมดลูก 
ผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิต สินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ จัดเก็บ รักษาคุณภาพโลหิตทุกประเภท 
ผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิต เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ ในเลือด 
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัด ให้บริการด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยากรสมัยใหม่ ด้านการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิด

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น 

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 30%
   

 

เสนอขายหุ้นไอพีโอ 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 3.10 บาท คิดเป็น P/E ที่ 24.04 เท่า

 

ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ  ( P/E Ratio) เท่ากับ 24.04 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ม.ค.-ธ.ค.63) ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 51.59 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.1290 บาท

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในช่วง 3 เดือน (25 ม.ค.-23 เม.ย.64)  เฉลี่ย 29.17 เท่า ได้แก่

บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) มี P/E Ratio เท่ากับ 36.82 เท่า
บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM) มี P/E Ratio เท่ากับ 21.52 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 400 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.67 บาท/หุ้น ณ ธ.ค.63
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 11 พ.ค.64
หมวดธุรกิจ : หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.โกลเบล็ก,บล.เคทีบีเอสที,บล.โนมูระ พัฒนสิน,บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย),บล.ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 18 ล้านหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท 12 ล้านหุ้น


4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 
5.นำเงินระดมทุนสร้างห้องปฏิบัติการฯ-คืนเงินกู้
 

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 9.72% (สิ้นธ.ค.63)
    

 

รายได้และกำไรของ WINMED ในปี 61-63 ดังนี้

 

  ปี 61 ปี 62 ปี 63 
รายได้(ลบ.)  515.96 498.30 531.05
กำไรสุทธิ(ลบ.) 40.96 37.19 51.59
อัตรากำไรสุทธิ(%) 7.97 7.55 9.72

 

7.มี D/E อยู่ที่ 1.6 เท่า
 

 
WINMED มีระดับ D/E ณ สิ้นปี 63 อยู่ที่ 1.6 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน  ณ สิ้นธ.ค.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 492.10 ลบ.
หนี้สินรวม :  303.31 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 188.79 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (D/E) : 1.6 เท่า
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 12.53%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 36.94%


 

8.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวนายสุเมธ ดารกานนท์ ยังถือหุ้นใหญ่ 59.35%
    

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว  กลุ่มครอบครัวนายสุเมธ ดารกานนท์ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 59.35% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 


9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 64.69 ล้านหุ้น คิดเป็น 16.17%
 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 64,697,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh