IPO Corner

9 เรื่องน่ารู้หุ้น WGE^เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง^ รับเหมาก่อสร้างครบวงจร

9 เรื่องน่ารู้หุ้น WGE^เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง^ รับเหมาก่อสร้างครบวงจร

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 3 พ.ย.นี้


ดังนั้น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน


1.ประกอบธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง


บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE ก่อตั้งเมื่อ 21 ธ.ค.53 ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ ทั้งงานภาครัฐและเอกชน เช่น คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตย์ รวมไปถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกค้ากำหนด

บริษัทเป็นทั้งผู้รับจ้างโดยตรง (Main Contractor) และผู้รับจ้างเหมาช่วง (Sub-Contractor) ในระยะแรกของการดำเนินธุรกิจ บริษัทให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการในเขตพื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก ซึ่งหลังจากที่บริษัทดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบโครงการให้แก่ลูกค้าด้วยผลงานเป็นที่พึงพอใจได้ตามกำหนดเวลา ส่งผลให้บริษัทได้รับโอกาสทางธุรกิจในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ต่อมาจึงเริ่มขยายขอบเขตการให้บริการรับเหมาก่อสร้างไปยังเขตภูมิภาคอื่นในเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลและตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศ

 

2.ขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.67%

 

WGE เสนอขายหุ้นทั้งหมด ไม่เกิน 160,000,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 26.67% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.30 บาท คิดเป็น P/E ที่ 13.53 เท่า

 

WGE กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 2.30 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ประมาณ 13.53 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 102.20 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จำนวน 600,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท
เทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่มี P/E กว่า 30-60 เท่า

โดยเทียบกับ P/E Ratio เฉลี่ยในช่วงเวลา  12 เดือนย้อนหลัง ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เท่ากับ 68.49 เท่า 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC เท่ากับ 14.13 เท่า
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เท่ากับ 30.42 เท่า 
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CNT เท่ากับ 13.53 เท่า

WGE ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 160 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.67%  
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ : 600 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.64 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 63) 
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 3 พ.ย.63
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / บริการรับเหมาก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น : 
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน จำนวน 131 ล้านหุ้น (21.83%)
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 24 ล้านหุ้น (4%)
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวน 5 ล้านหุ้น (0.83%)


4.หลังไอพีโอ กลุ่มบัวนุ่ม ยังถือหุ้นใหญ่รวมกัน 60.20%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้วกลุ่มบัวนุ่ม ยังถือหุ้นใหญ่ 60.20% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้
 

 

5.รายได้เติบโตต่อเนื่องในปี 60 - สิ้นมิ.ย.63 

 

รายได้และกำไรสุทธิของ  WGE ในปี 60 -สิ้นมิ.ย.63 

 

 

ปี 60

ปี 61

ปี 62

สิ้นมิ.ย.63

รายได้(ลบ.)

994.80

1,305.06

1,515.76

469.01

กำไรสุทธิ(ลบ.)

63.84

37.68

114.65

29.12

อัตรากำไรสุทธิ(%)

6.42

2.89

7.56

6.21

 

 

การปรับตัวลดลงของกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิในปี 61 เทียบปี 60 มีสาเหตุหลักมาจากการส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างล่าช้า ทำให้กลุ่มบริษัทมีต้นทุนคงที่เพิ่มขึ้น อาทิเช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าเครื่องจักร และ ค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรที่ตั้งอยู่ที่โครงการ เป็นต้น ในขณะที่บางโครงการมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่งานก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่งนอกเหนือจากที่กลุ่มบริษัทประมาณการไว้

ในขณะที่กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิในปี 62 สูงขึ้นเทียบปี 61 เกิดจากสัดส่วนการรับงานภาคเอกชนที่มากขึ้นจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 

สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 63 บริษัทมีกำไรสุทธิ 29.12 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปี 62 จำนวน 12.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลง 29.97% มีเหตุผลสำคัญมาจากรายได้ที่ลดลงจากการชะลอแผนงานการก่อสร้างของลูกค้าบางรายออกไปจึงทำให้การก่อสร้างและการรับรู้รายได้ยังไม่สามารถทำได้และสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ฐานลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่เป็นปัจจัยสำคัญ 

 

6.มี D/E ที่  2.05 เท่า

 

WGE มีระดับ D/E ณ สิ้นมิ.ย.63 อยู่ที่ 2.05 เท่า 

งบแสดงฐานะการเงิน  สิ้นมิ.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 861.61   ลบ.
หนี้สินรวม :  578.93 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น :  282.68 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :2.05 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)  7.55%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) :20.25%

โดยอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้นจากปริมาณเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงการเป็นหลัก และจะปรับลดลงจากการทยอยโอนกรรมสิทธิ์และชำระคืนเงินต้นกับสถาบันการเงิน

 

7.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period อยู่ที่ 272.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 45.40%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 272,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.40  ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

8.นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40%

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ


9.เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้ขยายคลังสินค้า ซื้อเครื่องจักร

 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 349.17 ล้านบาท ไปใช้ ดังต่อไปนี้

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh