IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ TRV หุ้น IPO ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้า

9 ข้อน่ารู้ TRV หุ้น IPO ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปยานยนต์-เครื่องใช้ไฟฟ้า

         "บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ หรือ TRV" หนึ่งในผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 2 ธ.ค. นี้

          สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1. TRV ชิ้นส่วนยางขึ้นรูป ส่วนประกอบเล็กๆ แต่สำคัญ 

          บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูป กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยางขึ้นรูปอื่นๆ นำโดยการบริหารของ “ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

          TRV มีจุดแข็งและกลยุทธ์ ในความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางขึ้นรูป ซึ่งเป็นส่วนประกอบของรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น เป็นหนึ่งฐานลูกค้าหลักของบริษัท 

2. แผนการระดมทุน

         TRV เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,565,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

3. เคาะราคาไอพีโอ 2.30 บาท คิดเป็น P/E ที่ 17.69  เท่า

         ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.30 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 17.69 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

TRV ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 54.56 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.98% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO จำนวน 210,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น

ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน : 105,000,000 บาท  
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564
หมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด 
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน),  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น 
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ จำนวน 52.93 ล้านหุ้น หรือ  97%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000 หุ้น หรือ 0.55%
กรรมการ,ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 1.3 ล้านหุ้น หรือ 2.45%


4. มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

        บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

5. วัตถุประสงค์การระดมทุน

        บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ 125.50 ล้านบาท ไปใช้เพื่อขยายธุรกิจ เพิ่มกำลังการผลิต รองรับความต้องการอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัวในอนาคต และรองรับการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้เพิ่มขึ้น

 

6. เงินระดมทุนเพิ่มศักยภาพการผลิต

        โดยแผนการระดมทุนครั้งนี้จะนำเงินไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักรจำนวน 15 เครื่อง ซึ่งจะสนับสนุนให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 94 ล้านชิ้น จากกำลังการผลิต ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 98.78 ล้านชิ้นต่อปี (หากคิดจำนวนเต็มปี) คาดกำลังการผลิตจะเพิ่มเป็นประมาณ 192.78 ล้านชิ้นต่อปีในปี 2568

7. อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 43.80% (งวด 9 เดือน ปี 64)

        ผลประกอบการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2563) บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2561 – 2563 อยู่ที่ 146.40 ล้านบาท 168.55 ล้านบาท และ 159.65 ล้านบาท ตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 23.59 ล้านบาท  25.27 ล้านบาท และ 21.20 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 แม้ลูกค้าของ TRV จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีได้
        ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2564 มีรายได้รวม 134.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.34 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 114.37 ล้านบาท มีกำไรสุทธิเท่ากับ 22.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.80% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 15.32 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 16.53 % และ 13.42 % ตามลำดับ 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นกันยายน 64 ดังนี้
สินทรัพย์รวม : 268.43 ลบ.
หนี้สินรวม : 73.10 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 195.33 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.37 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) :10.95%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :15.93%

8.  โอกาส

  • ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารกว่า 20 ปี
  • ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าชั้นนำของตลาด
  • เงินระดมทุน เพิ่มศักยภาพการผลิต และมุ่งเน้นลดของเสียที่เกิดขึ้นได้
  • ฐานลูกค้าของ TRV คือกลุ่มแบรนด์ชั้นนำของอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยกลยุทธ์จะรักษาฐานลูกค้าเดิม และหลังระดมทุนเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าใหม่
  • อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยยังได้รับการสนับสนุนการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า สร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทาน จนทำให้ปัจจุบันไทยเป็นศูนย์การผลิตและการส่งออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ TRV ก็พร้อมเดินหน้าเติบโตไปพร้อมอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
  • หลังเข้าจดทะเบียน จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท 

9.  ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

       ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TRV คือ กลุ่มครอบครัวนวมงคลชัยกิจ โดยสัดส่วนก่อน IPO 84.15% หลัง IPO 62.29%

       โดยสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 39,935,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  19.02 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

       อย่างไรก็ดี TRV วางกลยุทธ์ "มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ พร้อมสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อสนับสนุนให้ TRV มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการเติบโตรองรับความต้องการของลูกค้า และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม”


 

*************************************

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh