IPO Corner

9 เรื่องน่ารู้หุ้น SK ผู้ผลิต-จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

9 เรื่องน่ารู้หุ้น SK ผู้ผลิต-จำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) หรือ SK ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และรับเหมาก่อสร้างโยธา สายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้า กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 8 ต.ค.นี้ 


ดังนั้น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน


1.ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง รับเหมาก่อสร้างโยธา สายส่ง-สายจำหน่ายไฟฟ้า

 

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) หรือ SK ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และรับเหมาก่อสร้างโยธา สายส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้าให้บริการทั่วประเทศ ก่อตั้งเมื่อ 18 ธ.ค.2532 โดยกลุ่มผู้ชำนาญการทางด้านวิศวกรรม 

ปัจจุบันใช้อัตราการผลิตเฉลี่ยเพียง 55-75% ดังนั้น บริษัทฯยังมีความสามารถในการขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้ของลูกค้าในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง 


2.ขายไอพีโอ 115.34 ล้านหุ้น 

 

SK เสนอขายหุ้นทั้งหมด 115,348,120 หุ้น คิดเป็น 25.08% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้


3.เคาะราคาไอพีโอ 0.80 บาท คิดเป็น P/E เพียง  8 เท่า


SK กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 8 เท่า ซึ่งคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 1 ก.ค.62  ถึง 30 มิ.ย.63 ของบริษัท เท่ากับ 45.93  ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน  460,000,000  หุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น 

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


SK ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 115,348,120 หุ้น คิดเป็น 25.08% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ :  460 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.70 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 63) 
เข้าซื้อขายใน : ตลาดเอ็ม เอ ไอ(mai) วันที่ 8 ต.ค.63
หมวดธุรกิจ : วัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด 
ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.โกลเบล็ก, บล.คันทรี่ กรุ๊ป,บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เคทีบี(ประเทศไทย), บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.ไอร่า 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์  จำนวน 86,848,320 หุ้น
เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 8,499,800 หุ้น
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 20,000,000 หุ้น


4.หลังไอพีโอกลุ่มตั้งนุกูลกิจ ยังถือหุ้นใหญ่ 30.20%


หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้วกลุ่มตั้งนุกูลกิจ  ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 30.20%โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 


5.รายได้เติบโตต่อเนื่องในปี 60 - สิ้นมิ.ย.63 แต่กำไรสุทธิผันผวน

รายได้และกำไรสุทธิของ SK ในปี 60 -สิ้นมิ.ย.63
งบการเงิน ปี 60   ปี 61   ปี 62   H1/63 
รายได้(ลบ.) 521 637 677 274
กำไรสุทธิ(ลบ.) 35.35 28.81 50.26 9.29
อัตรากำไรสุทธิ(%) 6.78 4.52 7.42 3.38


ปี 61 มีอัตรากำไรสุทธิลดลง เนื่องจากมีกำไรขั้นต้นลดลง จากสัดส่วนต้นทุนขายและต้นทุนงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
ปี 62  มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากทั้งธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และงวด 6 เดือน ปี 63 มีกำไรสุทธิลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากผลกระทบของการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) 


งวด 6 เดือน ปี 63 บริษัทมีรายได้รวมลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายลดลงเพราะปริมาณการขายลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้โครงการก่อสร้างหลายแห่งซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทดำเนินงานได้ล่าช้า ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งไม่สามารถส่งสินค้าได้ในบางพื้นที่เนื่องจากมาตรการปิดเมือง(Lock down) ที่จะกักตัวบุคคลที่เดินทางข้ามเขตในบางจังหวัด ส่งผลให้ยอดการสั่งซื้อและการส่งสินค้าลดลง 


6.มี D/E ที่ 0.79 เท่า ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้า 


SK มีระดับ D/E ณ สิ้นมิ.ย.63 อยู่ที่ 0.79 เท่า โดยงวด 6 เดือน ปี 63 มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสูง เนื่องจากหน่วยงานราชการจากงานรับเหมาก่อสร้างที่มีการตรวจรับงวดงานก่อสร้างล่าช้ากว่าปกติ และมีลูกหนี้การค้าเอกชนบางส่วนเกินกำหนดชำระเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งบแสดงฐานะการเงิน SK สิ้นมิ.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 428.25  ลบ.
หนี้สินรวม : 188.59 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 239.66  ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.79 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 4.37%


7.หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร ติด Silent Period ทั้งหมด


บริษัทฯ ระบุในไฟลิ่งว่า ไม่มีสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period


8.นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50%


บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น


9.นำเงินระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน-ขยายงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 


บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประมาณ 87.09 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh