IPO Corner

9 เรื่องน่ารู้หุ้น SABUY บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงิน

9 เรื่องน่ารู้หุ้น SABUY บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงิน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ การจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน  กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 11 พ.ย.นี้


ดังนั้น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน


1.ประกอบธุรกิจ ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงิน

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ก่อตั้งเมื่อ 18 ก.ค.2557 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงิน ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (SBS) และ บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (SBM)

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่    

1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ การจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน
2. จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ
3. ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหาร รวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร
4. ให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator) (ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องโดยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาส 1 ปี 2564)

 

2.ขายไอพีโอ 157.02  ล้านหุ้น คิดเป็น 15.62%

 

SABUY เสนอขายหุ้นทั้งหมด ไม่เกิน  157,017,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.62 ของทุนจดทะเบียนชำระหลัง IPO ประกอบด้วย

1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 117,017,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.64 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้
2.หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยนายวิชัย วชิรพงศ์ จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 2.50 บาท คิดเป็น P/E ที่ 22.95 เท่า

 

SABUY  กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 2.50 บาท  คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 22.95 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 96.72 ล้าน
บาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Pre Diluted) จำนวน 887,982,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.11 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ของดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์ และบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.65 เท่า ดังนี้

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART (P/E Ratio) เท่ากับ 8.69 เท่า

SABUY ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 157.02 ล้านหุ้น คิดเป็น 15.62% 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ : 1,005 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.63 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 63) 
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 11 พ.ย.63
หมวดธุรกิจ : พาณิชย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น : 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 105,017,300 หุ้น (66.88%)
นักลงทุนสถาบัน 17,000,000 หุ้น (10.83%)
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 20,000,000 หุ้น (12.74%)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 15,000,000 หุ้น (9.55%)

 

4.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี ยังถือหุ้นใหญ่รวมกัน 29.85%


หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้วกลุ่มครอบครัวรุจนพรพจี ยังถือหุ้นใหญ่ 29.85% กลุ่มครอบครัววีระประวัติ 28.45% ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 22.16% กลุ่มครอบครัวชัยลิมปมนตรี 4.09% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้
 

 

5.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 6.43% (สิ้นมิ.ย.63)

 

รายได้และกำไรสุทธิของ  SABUY ในปี 60 -สิ้นมิ.ย.63 

 

  ปี 60 ปี 61 ปี 62 สิ้นมิ.ย.63
รายได้(ลบ.) 1,344.44 1,327.78  1,279.37 719.57 
กำไรสุทธิ(ลบ.) -174.15  85.01  85.01 46.27
อัตรากำไรสุทธิ(%) -12.95 6.40 4.52 6.43


งวด 6 เดือน ปี 63 มีกำไรสุทธิ 46.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 62 ที่ 7.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 529.38% สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และรายได้จากการให้บริการตามสัญญาที่บริษัทฯ ทยอยรับรู้ จากการขายตู้เติมเงินในงวดก่อนหน้า ประกอบการต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการของบริษัทฯ บางส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ เมื่อบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น กำไรสุทธิจึงเพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จากอัตรากำไรสุทธิงวด 6 เดือนปี 63 เท่ากับ 6.43% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวด 6 เดือนปี 62 ที่ 1.24%

 

6.มี D/E ที่ 0.60  เท่า

 

SABUY มีระดับ D/E ณ สิ้นมิ.ย.63 อยู่ที่ 0.60 เท่า 

งบแสดงฐานะการเงิน  สิ้นมิ.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 2,389.07  ลบ.
หนี้สินรวม : 894.78 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 1,494.29 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :0.60 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 4.16%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) :6.56%

 

7.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period อยู่ที่ 44.72 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.45%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 44,725,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ โดยนับรวมหุ้นที่ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนของการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

 

8.นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40%

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ


 

9.เงินระดมทุนส่วนใหญ่เพิ่มการตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประมาณ 274.62 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 Tags:

IPO SABUY
ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh