IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ "โปรเอ็น คอร์ป (PROEN)" หุ้นเทคโนโลยีครบวงจร

9 ข้อน่ารู้

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Data Center บริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการคลาวด์ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 29 เม.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน


1.ประกอบธุรกิจให้บริการศูนย์ข้อมูล-อินเทอร์เน็ต

 

ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการด้านอินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ เต็มรูปแบบรายแรก ๆ ในประเทศไทย

ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Internet Service), บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Internet Data Center), บริการไอซีที โซลูชั่น (ICT Solutions) และบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร (Business Telecom) บริการอินเทอร์เน็ต ISP บริการคลาวด์   รวมทั้งรับเหมาก่อสร้างงานโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน

 

2.ขายไอพีโอ 86 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.2%
  

 

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 86,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.2% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

ประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน 81 ล้านหุ้น ขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
(2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน 5 ล้านหุ้น ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 3.25 บาท คิดเป็น P/E ที่ 30 เท่า 

 

กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 3.25 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 30 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (1 ม.ค.-31 ธ.ค.63) ซึ่งเท่ากับ 25.3 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 230 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.11 บาท 

ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 3.25 บาทคิดเป็น P/E ที่ประมาณ 41 เท่า  คำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (1 ม.ค.-31 ธ.ค.63)  ซึ่งเท่ากับ 25.3 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 316 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.08 บาท

 

เปรียบเทียบ P/E Ratio บจ.ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 11 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

บมจ.แอพพลิแคด (APP) มี P/E Ratio เท่ากับ  16.74 เท่า
บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) มี P/E Ratio เท่ากับ 13.40  เท่า
บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) มี P/E Ratio เท่ากับ 41.11 เท่า
บมจ.อินฟราเซท (INSET) มี P/E Ratio เท่ากับ 16.02 เท่า
บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) มี P/E Ratio เท่ากับ  59.15 เท่า
บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) มี P/E Ratio เท่ากับ 17.36 เท่า
บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY)    มี P/E Ratio เท่ากับ 32.89 เท่า
บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SICT) มี P/E Ratio เท่ากับ 51.99 เท่า
บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) มี P/E Ratio เท่ากับ 62.13 เท่า
บมจ. สกาย ไอซีที (SKY)    มี P/E Ratio เท่ากับ 133.80 เท่า
บมจ. เอส พี วี ไอ (SPVI)    มี P/E Ratio เท่ากับ 23.89 เท่า
บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) มี P/E Ratio เท่ากับ 14.64 เท่า
บมจ. วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM) มี P/E Ratio เท่ากับ 17.27 เท่า


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 86,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.2% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 316 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) :  0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :  0.70 บาท/หุ้น ณ ธ.ค.63
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 29 เม.ย.64
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.เอเซีย พลัส,บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.ไทยพาณิชย์,บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 5 ล้านหุ้น 5.81%
ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทฯ 5.4 ล้านหุ้น 6.28%
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3.5 ล้านหุ้น 4.07%
นักลงทุนสถาบัน 10 ล้านหุ้น 11.63%
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 62.10 ล้านหุ้น 72.21%

 

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุนสร้างสำนักงาน-อาคารศูนย์ข้อมูล
  

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 2.5% (สิ้นธ.ค.63)
  
  

 

รายได้และกำไรสุทธิ PROEN ตั้งแต่ปี 61-63 เป็นดังนี้

 

  ปี 61 ปี 62 ปี 63
รายได้(ลบ.) 715.4   884.2  1,005.5
กำไรสุทธิ(ลบ.) 23.6 16.6  25.3
อัตรากำไรสุทธิ(%)  3.3 1.9  2.5


           

7.มี D/E อยู่ที่ 3.4 เท่า
 

 

PROEN มีระดับ D/E ณ สิ้นปี 63 อยู่ที่ 3.4 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน  ณ สิ้นธ.ค.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 666.9 ลบ.
หนี้สินรวม :  516.5 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น :  150.5 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 3.4 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 3.9%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น : 19.4%

 

8.หลังไอพีโอ ครอบครัวศรีบัวเอี่ยม ยังถือหุ้นใหญ่ 72.7%
  

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว ครอบครัวศรีบัวเอี่ยม ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 72.7% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

9.หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารติด Silent Period ทั้งหมด
 

 

บริษัทฯ ระบุในแบบไฟลิ่งว่า ไม่มีหุ้นของ "ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร" ที่ไม่ติด Silent Period
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh