IPO Corner

11 เรื่องน่ารู้หุ้น ^เอ็นอาร์ อินสแตนท์ฯ(NRF)^ ธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช

11 เรื่องน่ารู้หุ้น ^เอ็นอาร์ อินสแตนท์ฯ(NRF)^ ธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)  หรือ NRF บริษัทที่ทำธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช หรือ Plant-Based Food กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 9 ต.ค.นี้


ดังนั้น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน


1.ประกอบธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช หรือ Plant-Based Food

 

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)  หรือ NRF ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2534 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนจากพืช และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมากกว่า 2,000 SKU และมากกว่า 500 สูตรอาหาร สามารถแบ่งเป็นประเภทผลิตภัณฑ์หลัก ๆ ได้ดังนี้

1 เครื่องประกอบอาหารและเครื่องปรุงรส อาทิเช่น น้ำจิ้ม ซอสปรุงรส ซอสผัด ซอสพริก ซอสปรุงอาหาร น้ำแกง ซุปกระป๋องและซุปผง

2 อาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวหรืออาหารประเภทเส้นพร้อมแกงหรือซอสในรูปแบบต่าง ๆ ในบรรจุภัณฑ์ที่เข้าไมโครเวฟได้เลย ทั้งแบบมีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมชง

3 ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม (V-shape) เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือในบรรจุภัณฑ์ v-shape และในอนาคตบริษัทฯ อาจขยายไปยังผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปกว่า 25 ประเทศทั่วโลก สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆในทวีปยุโรปที่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพอาหารนำเข้า


2.ขายไอพีโอ 340 ล้านหุ้น - ผู้ถือหุ้นเดิมขายออก 50 ล้านหุ้น 

 

NRF เสนอขายหุ้นทั้งหมด  ไม่เกิน 340,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.08  ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 290,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.39 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 

2 หุ้นสามัญเดิมเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม คือ DPA Fund S Limited
จำนวนหุ้นที่เสนอขาย 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.69 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 


3.เคาะราคาไอพีโอ 4.60 บาท คิดเป็น P/E 95.12 เท่า 

 

NRF กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 4.60 บาท สูงสุดจากช่วงราคา 4.00-4.60 บาท  คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 95.12 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 65.57 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เท่ากับ 1,355.78 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท 

ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โดยปัจจุบันมีบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายกับ NRF ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มีทั้งหมด 2 บริษัท และมี P/E ดังนี้

1. บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF มี P/E อยู่ที่ 31.24 เท่า

2. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO มี P/E อยู่ที่ 18.20 เท่า

 

NRF ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 340 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.08%  
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ : 1,355,780,300 หุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 1.00 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :1.14 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 63) 
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) วันที่ 9 ต.ค.63
หมวดธุรกิจ : อาหารและเครื่องดื่ม
ที่ปรึกษาทางการเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB
ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น : 
 

  1) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 107,568,700 หุ้น
  2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 51,000,000 หุ้น
  3) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 11,431,400 หุ้น
  4) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันในประเทศ 170,000,000 หุ้น


4.มีการเสนอขายหุ้นราคาต่ำก่อนการขาย IPO

 

บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นจำนวน 268,553 หุ้น ราคาเสนอขาย 300 บาท/หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ที่มูลค่าตราไว้ (par) เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น ปัจจุบัน มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น (หรือเท่ากับราคา 3 บาท ที่พาร์ 1 บาท - กองบก.) ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย


5."ไทยพาณิชย์" มีความสัมพันธ์เป็นเจ้าหนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้น 170 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อระยะยาว 1,581 ล้านบาท วงเงินกู้เพื่อการออกหนังสือค้ำประกัน 25 ล้านบาท 

ทั้งนี้ สัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ระบุเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องชำระหนี้ทั้งหมดภายใต้สัญญาวงเงิน 180 ล้านบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ผู้กู้ได้เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแล้วเสร็จ


6.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวปฐมวาณิชย์ ยังถือหุ้นใหญ่ 68.2%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้วกลุ่มปฐมวาณิชย์ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 68.2%โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้


 

7.รายได้เติบโตต่อเนื่องในปี 60 - สิ้นมิ.ย.63 แต่กำไรสุทธิผันผวน

 

รายได้และกำไรสุทธิของ NRF ในปี 60 -สิ้นมิ.ย.63 
 

  ปี 60 ปี 61 ปี 62 สิ้นมิ.ย.63
รายได้(ลบ.) 1,059 1,138 1,119 603
กำไรสุทธิ(ลบ.) 62 95 40 41
อัตรากำไรสุทธิ(%) 5.9 8.4 3.6 6.8


8.มี D/E ที่ 1.3 เท่า  ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาวและสภาพคล่องหมุนเวียน

 

NRF มีระดับ D/E ณ สิ้นมิ.ย.63 อยู่ที่ 1.3 เท่า  โดยหนี้สินหลักของบริษัทฯได้แก่ เงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทฯได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการเข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2560 และเพื่อสำหรับสภาพคล่องหมุนเวียนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,193.3 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน NRF สิ้นมิ.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม :  2,838.5  ลบ.
หนี้สินรวม : 1,629.1 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 1,209.4  ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.3 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 2.4%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 5.5%

 

9.หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร ติด Silent Period ทั้งหมด

 

บริษัทฯ ระบุในไฟลิ่งว่า ไม่มีสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period


 

10.นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 30%

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น


11.เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้ชำระหนี้

 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวนเงิน ระยะเวลาที่ใช้เงิน
1. การชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 972 ล้านบาท ภายในปี 2563
2. การลงทุนโครงการในอนาคต 188 - 328 ล้านบาท ภายในปี 2563-2564
2.1 การลงทุนใน บจก. ซิตี้ ฟูดขยายกำลังการผลิต และฐานการผลิตในประเทศ 170 ล้านบาท

ภายในปี 2563

(เมื่อเข้าเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญา)

2.2 ซื้อโรงงานผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศอังกฤษผ่านการลงทุนในแพลนท์แอนด์บีน 18 - 158 ล้านบาท

ภายในปี 2563 – 2564

(เมื่อเข้าเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญา)

2.3 การลงทุนใน Boosted Ecommerce Inc. เพื่อขยายธุรกิจออนไลน์ 0 - 34 ล้านบาท

ภายในปี 2563 – 2564

(ปัจจุบัน บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด ลงนามในข้อตกลงเบื้องต้นกับ Boosted (ซึ่งยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) เพื่อกำหนดเงื่อนไขและข้อตกลงที่สำคัญเพื่อการเข้าทำสัญญาร่วมทุนและสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป)


 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh