IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ ^ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์^LEO บริการโลจิสติกส์ครบวงจรทั่วโลก

9 ข้อน่ารู้ ^ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์^LEO บริการโลจิสติกส์ครบวงจรทั่วโลก

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก และลงทุนในบริษัทอื่น กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 5 พ.ย.นี้


สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน


1.ดำเนินธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก และลงทุนในบริษัทอื่น

 

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ก่อตั้งเมื่อ 11 ต.ค.2534 วัตถุประสงค์แรกที่จัดตั้งคือ เพื่อถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม (Holding Company) และเพื่อรองรับการขยายกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์  ในขณะนั้นธุรกิจหลักของกลุ่ม
บริษัทดำเนินการภายใต้ บริษัท ลีโอ ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น  จำกัด (LEOT)

ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก (End - to - End Global Logistics Services) ได้แก่ รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าและการส่งออก (Freight Forwarder) โดยการขนส่งทางทะเล (Sea
Freight) และทางอากาศ (Air Freight) รวมทั้งบริการสนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร (Integrated Logistics Services - ILS)

 

2.ขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 37.50%

 

เสนอขายหุ้นทั้งหมด 120,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 3.42 บาท คิดเป็น P/E ที่ 27.40 เท่า

 

กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 3.42 บาท คิดเป็น อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 27.40 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 39.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 320,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.1248 บาท  

เมื่อเทียบกับ P/E Ratio เฉลี่ยในช่วงเวลา  12 เดือน ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2563 ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  คือ 

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC เท่ากับ 13.35 เท่า
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE เท่ากับ 25.74 เท่า 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III เท่ากับ 19.95
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เท่ากับ 19.44

ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 120,000,000 หุ้น คิดเป็น 37.50% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ : 320 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.17 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย.63)
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  วันที่ 5 พ.ย.63
หมวดธุรกิจ : บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ทรีนีตี้,บล.โนมูระ พัฒนสิน ,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) , บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น (75%)
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 18 ล้านหุ้น (15%)
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 12 ล้านหุ้น (10%)

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินลงทุนธุรกิจ  LEO Self-storage E-fulfillment Center

 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้ดังต่อไปนี้

 


 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 5.25% (สิ้นมิ.ย.63)

 

รายได้และกำไรสุทธิของ LEO ตั้งแต่ปี 60 - สิ้นมิ.ย.63 เป็นดังนี้

 

  ปี 60 ปี 61 ปี 62 สิ้นมิ.ย.63
รายได้(ลบ.) 1,042.79 1,055.18 1,047.21 538.14
กำไรสุทธิ(ลบ.) 17.75 26.86 47.03 28.25
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.70 2.55 4.49 5.25

 

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในงวด 6 เดือนปี 63  ที่ 28.25 ล้านบาท ลดลง 7.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลง 20.06% จากงวด 6 เดือน ปี 62 กำไรสุทธิ 35.34 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้รวมจากการให้บริการและกำไรขั้นต้นจากการให้บริการ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกและนำเข้าชะลอตัวลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิให้ใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนแรกปี 62 และงวด 6 เดือนแรกปี 63 เท่ากับ 6.24% และ 5.25% ตามลำดับ

 

7.มี D/E อยู่ที่ 1.72 เท่า

 

LEO มีระดับ D/E ณ สิ้นมิ.ย.63 อยู่ที่ 1.72 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน LEO ณ สิ้นมิ.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 636.97 ลบ.
หนี้สินรวม : 402.37 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 234.61 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :1.72 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 10.15%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 25.41%

 

8.หลังไอพีโอนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ยังถือหุ้นใหญ่ 22.65% 

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้วนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 22.65% นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล 9.71% บริษัทที เอส ซี โฮลดิ้ง จำกัด 8.64% คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 6.04%
โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้


 

9. สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period อยู่ที่ 13.22 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.13%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period: ไม่เกินจำนวน 13,224,200 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh