IPO Corner

9 ข้อน่ารู้^เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้^JR วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

9 ข้อน่ารู้^เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้^JR วิศวกรรมระบบไฟฟ้า-สื่อสาร

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร รวมถึง จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 30 พ.ย.นี้


สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ดำเนินธุรกิจ ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร

 

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JR ดำเนินธุรกิจ ให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบครบวงจร  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการจำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) และให้บริการบำรุงรักษา (Maintenance) สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดทะเบียนจัดตั้ง 2 พ.ย.36 โดยคุณจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication and Information Technology System) ประเภทออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้ง ทดสอบ และให้คำปรึกษาในการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Solution) เช่น งานออกแบบและจัดหาอุปกรณ์สำหรับชุมสายหลัก งานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องชุมสาย  งานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ IP Broadband รวมทั้งงานรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สื่อสัญญาณ และระบบสื่อสารต่างๆ

 

2.ขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น คิดเป็น 26.32%

 

เสนอขายหุ้นทั้งหมด 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.32 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 5.50 บาท คิดเป็น P/E ที่ 36.81 เท่า

 

กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 5.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) เท่ากับ 36.81 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 83.68 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 560 ล้านหุ้น และคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 50 เท่า เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ ที่ 0.11 บาทต่อหุ้น หากพิจารณาจากกำไรสุทธิต่อหุ้นที่คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 760 ล้านหุ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) ดังกล่าว คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต

เปรียบเทียบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาวางระบบทั้งระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดแตกต่างจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจบางส่วนที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ง  2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจวางระบบระบบไฟฟ้า และธุรกิจวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.63 ถึงวันที่ 12 พ.ย.63  โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) (P/E Ratio) เท่ากับ  351.72 เท่า
บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AIT) (P/E Ratio) เท่ากับ 10.39 เท่า
บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (SAMTEL) (P/E Ratio) เท่ากับ 25.66 เท่า
บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) (P/E Ratio) เท่ากับ 15.08 เท่า
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) (SKY) (P/E Ratio) เท่ากับ 41.79 เท่า

 
ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.32% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 760 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.64 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 มิ.ย.63)
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 30 พ.ย.63
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย :  บล.ฟินันซีย ไซรัส ,บล.กรุงไทย ซีมิโก้,บล.โกลเบล็ก,บล.เคจีไอ (ประเทศไทย),บล.เคทีบี (ประเทศไทย),บล.ทรีนีตี้,บล.โนมูระ พัฒนสิน,บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์,บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย),บล.เอเซีย พลัส และบล.ไอ วี โกลบอล

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

ประชาชน จำนวน 184,000,000 หุ้น (24.21%)
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  จำนวน 16,000,000 หุ้น (2.11%)

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.นำเงินระดมทุนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 1,062.55 ล้านบาท ไปใช้ดังต่อไปนี้
 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 6.85% (สิ้นก.ย.63)

 

รายได้และกำไรสุทธิของ JR ตั้งแต่ปี 60 - 9 เดือน ปี 63 เป็นดังนี้

 

  ปี 60 ปี ปี 61 ปี 62 9 เดือนปี 63
รายได้(ลบ.) 967.60 934.17 848.90 929.27
กำไรสุทธิ(ลบ.) 41.25 82.93 60.75 63.89
อัตรากำไรสุทธิ(%)  4.26 8.88 7.16 6.85

 

งวด 9 เดือนแรกปี 63 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้วที่ 6.39% เพิ่มเป็น 6.85% เนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลงเมื่อเทียบกันกับงวดเดียวกันของปีที่แล้วทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

 

7. ROE สูง 25.34%

 

JR มีระดับ D/E ณ สิ้นมิ.ย.63 อยู่ที่ 2.47 เท่า

งบแสดงฐานะการเงิน  ณ สิ้นมิ.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 1,254.63 ลบ.
หนี้สินรวม : 893.43 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น :  631.21 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 2.47 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 8.13%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 25.34%

 

8.หลังไอพีโอ กลุ่มวิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ยังถือหุ้นใหญ่ 61.88%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มวิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 61.88% กลุ่มอุทัยรัตน์ 7.09%
โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 12,829,216 หุ้น คิดเป็น 1.69%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 12,829,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh