IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ "ทางยกระดับดอนเมือง (DMT)" บริหารโครงการทางยกระดับดอนเมือง

9 ข้อน่ารู้

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ผู้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โครงการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางยกระดับดอนเมือง กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 7 พ.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
 

1.ดำเนินธุรกิจบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมือง

 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT ทำธุรกิจรับสัมปทานบริหารจัดการทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงดินแดง- อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ทางยกระดับดอนเมือง) ระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยสัมปทานสิ้นสุด 11 ก.ย.2577 (เหลือประมาณ 13 ปี)  และจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี  DMT ประเมินว่ามีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมประมูลโครงการของภาครัฐเพื่อความต่อเนื่องของการให้บริการ

รายได้หลักมาจากการเก็บค่าผ่านทางตามสัญญาสัมปทาน

 

2.ขายไอพีโอ 140 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.85%
  

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวนไม่เกิน  140,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 11.85 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

  
3.เคาะราคาไอพีโอ 16 บาท คิดเป็น P/E ที่  23.88 เท่า

 

กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่  16.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ 23.88 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ม.ค.- 31 ธ.ค.63) ซึ่งเท่ากับ 791.43 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จำนวน 1,181,232,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.20 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.67 บาทต่อหุ้น 

เทียบอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง (22 ต.ค.63 - 21 เม.ย.64) ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ เท่ากับ 41.12 เท่า  ได้แก่

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) มี P/E Ratio เท่ากับ 64.06 เท่า
บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) มี P/E Ratio เท่ากับ 18.18 เท่า

ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 140 ล้านหุ้น คิดเป็น 11.85% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 1,181.2 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)

มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) :  5.20 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 7.30 บาท/หุ้น ณ สิ้นธ.ค.63
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 7 พ.ค.64
หมวดธุรกิจ : บริการ/ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด 
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ฟินันซ่า ,บล.กรุงศรี, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บล.เอเซีย พลัส 

 

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 105 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณ 21 ล้านหุ้นท  15%
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 14 ล้านหุ้น 10% 

 
4.มีนโยบายปันผลมั่นคงมากกว่า 90% ของกำไรสุทธิ

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสำหรับปี ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว


 

5.นำเงินระดมทุนชำระคืนหนี้สินจากสถาบันการเงิน

 

ทำให้บริษัทไม่มีหนี้เงินกู้เหลืออยู่ภายหลัง IPO ซึ่งจะสามารถจ่ายปันผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
 

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 38.7% (สิ้นธ.ค.63)
  
  
ผลประกอบการของ DMT ตั้งแต่ปี 61-63 สอดคล้องตามปริมาณการจราจร เป็นดังนี้

ในปี 61 ปี 62 และ ปี 63 บริษัทฯ มีรายได้ 3,074.5 ลบ. 2,859.4 ลบ. และ 2,063.2 ลบ.ลดลงมาตลอด สาเหตุจากคนขึ้นโทลเวย์ลดลง ทั้งจากราคาที่ปรับขึ้นและโควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางลดลงด้วย 
 

 

  ปี 61 ปี 62 ปี 63
รายได้(ลบ.) 3,074.5  2,859.4  2,063.2
กำไรสุทธิ(ลบ.) 1,457.2 1,158.6   791.4
อัตรากำไรสุทธิ(%) 48.2  41.1   38.7

 
           

7.มี D/E อยู่ที่ 0.4 เท่า
 

DMT มีระดับ D/E ณ สิ้นปี 63 อยู่ที่ 0.4 เท่า


 งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นธ.ค.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 10,660.8 ลบ.
หนี้สินรวม : 3,053.0 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น :  7,607.8 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) ก่อน IPO : 0.4 เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) หลัง IPO : 0.1 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 7.3%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 10.8%


8.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวพานิชชีวะ ยังถือหุ้นใหญ่ 40.1%
  

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว ครอบครัวพานิชชีวะ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 40.1% กระทรวงการคลัง 22.1%  โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 223.08 ล้านหุ้น คิดเป็น 18.9%
  

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period: จำนวน 223,089,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.9 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh