IPO Corner

10 ข้อน่ารู้ "ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO)" ธุรกิจบริการระบบจัดการเอกสาร

10 ข้อน่ารู้

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์ อย่างครบวงจร และรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 6 พ.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

    
1.ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์

 

DITTO มีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กลุ่มธุรกิจจำหน่ายและให้บริการด้านระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร ณ สิ้นปี 63 คิดเป็นสัดส่วนรายได้  39%
2. ธุรกิจรับให้บริการและรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี สำหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 30.6% 
3. ธุรกิจให้เช่า จำหน่าย และให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ และสินค้าเทคโนโลยี คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 30.3%


2.ขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 18.18%
   
  

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้น คิดเป็น 18.18% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ  7.50 บาท คิดเป็น P/E ที่ 28.85 เท่า 

 

กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 7.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 28.85 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในปีที่ผ่านมา (ม.ค.-ธ.ค.63) ซึ่งเท่ากับ 114.20 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 440,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.26 บาทต่อหุ้น

 

เทียบ P/E Ratio บจ.กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและบริการ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง (4 ม.ค.-31 มี.ค.64) มีค่าเฉลี่ย 44.02 เท่า ดังนี้

 

บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY) มี P/E Ratio เท่ากับ 32.97 เท่า
บมจ. บิซิเนส ออนไลน์ (BOL) มี P/E Ratio เท่ากับ 38.88 เท่า
บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG)มี P/E Ratio เท่ากับ 65.54 เท่า
บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) มี P/E Ratio เท่ากับ 40.16 เท่า
บมจ. ฮิวแมนิก้า (HUMAN) มี P/E Ratio เท่ากับ 42.56 เท่า

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 80 ล้านหุ้น คิดเป็น 18.18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 440 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) :  0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :  0.92 บาท/หุ้น ณ ธ.ค.63
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 6 พ.ค.64
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.บัวหลวง

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่เกิน 8 ล้านหุ้น
ผู้มีอุปการคุณของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เกิน 12 ล้านหุ้น
นักลงทุนสถาบัน ไม่เกิน 30 ล้านหุ้น
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 30 ล้านหุ้น
  

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

5.มีการเสนอขายหุ้นในราคาพาร์ก่อนขาย IPO


 

บริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นจำนวน 40 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ราคาเสนอขาย 0.50 บาท/หุ้น ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/63 จัดขึ้นเมื่อ 24 ก.ย.63 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 

 

6.นำเงินระดมทุนขยายศูนย์ให้บริการ-พัฒนาระบบ

 

 

7.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 11.56% (สิ้นธ.ค.63)
   

 

รายได้และกำไรของ DITTO เติบโตต่อเนื่อง   

 

รายได้และกำไรสุทธิ DITTO ตั้งแต่ปี 61-63 เป็นดังนี้

 

  ปี 61 ปี 62 ปี 63
รายได้(ลบ.)  425.13   776.16 988.18
กำไรสุทธิ(ลบ.) 13.37  56.27  114.20
อัตรากำไรสุทธิ(%) 3.15 7.26 11.56 

 

 

8.มี D/E อยู่ที่ 1.32 เท่า
 

 

DITTO มีระดับ D/E ณ สิ้นปี 63 อยู่ที่ 1.32 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน  ณ สิ้นธ.ค.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 773.81  ลบ.
หนี้สินรวม : 440.83 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 332.98 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.32 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) :15.78%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 38.43%

 

9.หลังไอพีโอ กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร ยังถือหุ้นใหญ่ 71.59%
   

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มตระกูลรัตนกมลพร ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 71.59% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

10.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 61.25 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.92%

 

หุ้นที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 61,250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh