IPO Corner

9 เรื่องน่ารู้หุ้น 'ดีเฮ้าส์พัฒนา' ผู้พัฒนาอสังหาฯ จ.มหาสารคาม

9 เรื่องน่ารู้หุ้น 'ดีเฮ้าส์พัฒนา' ผู้พัฒนาอสังหาฯ จ.มหาสารคาม

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการอยู่ใน จ.มหาสารคาม กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 26 ต.ค.นี้


ดังนั้น สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน


1.ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย

 

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เกิดจากการควบรวมกิจการกันระหว่างบริษัท ดีเฮ้าส์ โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด (DHC) กับบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (DH) โดย DHC จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ 27 เมษายน 2553 โดยกลุ่มครอบครัวเลิศรุ้งพร และครอบครัวครอบครัวแก้ววิศิษฎ์ (ทั้งสองครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ ในปัจจุบันมีโครงการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นหลักและมีเป้าหมายที่จะขยายเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป 

 

2.ขายไอพีโอ 217.20 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86%

 

DHOUSE เสนอขายหุ้นทั้งหมด ไม่เกิน 217,200,000 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 25.86 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 0.60 บาท คิดเป็น P/E 19.87 เท่า 

 

DHOUSE กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 0.60 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 19.87 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 25.35 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 840 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น

หากคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิเท่ากับ 40.71 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 840 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.05 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 12.40 เท่า 

อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่าว คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจากเป็นอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน

โดยปัจจุบันมีบริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายกับ DHOUSE ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ใช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้น โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) มีทั้งหมด 2 บริษัท มี P/E เฉลี่ย อยู่ที่  50.06 เท่า ดังนี้

1. บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN มี P/E อยู่ที่ 10.12 เท่า

2. บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) หรือ BROCK มี P/E อยู่ที่ 90 เท่า

DHOUSE ขายหุ้นไอพีโอ : ทั้งหมดไม่เกิน 217.20 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.86%  
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ : 840 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.58 บาทต่อหุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 63) 
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 26 ต.ค.63
หมวดธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น : 
 

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท จำนวน 21,720,000 หุ้น (10%)
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จำนวน 32,580,000 หุ้น (15%)
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 162,900,000 หุ้น (75%)

 

4.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวเลิศรุ้งพร และครอบครัวครอบครัวแก้ววิศิษฎ์ ยังถือหุ้นใหญ่รวมกัน 74.14%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้วกลุ่มครอบครัวเลิศรุ้งพร ถือหุ้นใหญ่ 52.1% และครอบครัวครอบครัวแก้ววิศิษฎ์ (ทั้งสองครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน) ถือหุ้น 22.04% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้
 

 

5.รายได้เติบโตต่อเนื่องในปี 60 - สิ้นมิ.ย.63 

 

รายได้และกำไรสุทธิของ  DHOUSE ในปี 60 -สิ้นมิ.ย.63 
 

 

ปี 60

ปี 61

ปี 62

สิ้นมิ.ย.63

รายได้(ลบ.)

47.40

67.50

141.82

46.78

กำไรสุทธิ(ลบ.)

-5.71

9.54

40.71

10.62

อัตรากำไรสุทธิ(%)

-12.05

14.13

28.71

22.69

 

สำหรับงวด 6 เดือน ปี 63 บริษัทมีกำไรสุทธิ 10.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 22.69% โดยมีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องจากโครงการเดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ โครงการแกรนด์ บิซ และโครงการเดอะแกรนด์ คาแนล ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการเดอะแกรนด์ เรสซิเดนซ์ เป็นหลัก

 

 

6.มี D/E ที่ 0.98 เท่า 

 

DHOUSE มีระดับ D/E ณ สิ้นมิ.ย.63 อยู่ที่ 0.98 เท่า 

งบแสดงฐานะการเงิน  สิ้นมิ.ย.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม :  715.16  ลบ.
หนี้สินรวม : 353.31 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 361.85  ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :0.98  เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 2.94%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) : 5.95%

 

 

7.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period 113 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.45%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน 113,006,667 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

8.นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40%

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2560 – 2562 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2563

 

9.เงินระดมทุนส่วนใหญ่ใช้พัฒนาโครงการ

 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh