IPO Corner

9 ข้อควรรู้ "โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV)" หุ้นพลังงานหมุนเวียนครบวงจร

9 ข้อควรรู้

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 2 ก.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
    
     
1.ประกอบธุรกิจ พลังงานหมุนเวียนครบวงจร

บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจด้านวิศวกรรม และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องด้านพลังงานแบบครบวงจร
  
ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ปัจจุบัน CV มีโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง และโรงไฟฟ้าขยะ 1 แห่ง 

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 320 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%
         

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 320,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 3.90 บาท คิดเป็น P/E ที่ 32.5 เท่า

 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 32.5 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัทฯ (30 มิ.ย.63 - 30 มิ.ย.64) ซึ่งเท่ากับ 156.85 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 1,280 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท (Fully Diluted Earnings per Share)

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 3 เดือน (6 พ.ค.-6 ส.ค. 64) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) มี P/E Ratio เท่ากับ 29.80 เท่า
บมจ.เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) มี P/E Ratio เท่ากับ 32.79 เท่า
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง (TPCH) มี P/E Ratio เท่ากับ 23.39 เท่า 
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) มี P/E Ratio เท่ากับ 10.79 เท่า
บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) มี P/E Ratio เท่ากับ 8.08 เท่า
บมจ.เด็มโก้ (DEMCO) มี P/E Ratio เท่ากับ 47.42 เท่า


ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 320 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่  1,280  ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Pofit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 0.66 บาท/หุ้น สิ้นมิ.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 2 ก.ย.64
หมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด 
ผู้จัดจำหน่าย  : บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย),บล.เคทีบีเอสที,บล.ไอร่า,บล.คันทรี่ กรุ๊ป,บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 240 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 48 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 32 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 
5.นำเงินระดมทุนขยายธุรกิจในและต่างประเทศ 

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 6.42% (งวด 6 เดือน ปี 64)
     

รายได้และกำไรของ CV ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด 6 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

 

  ปี 62 ปี 63 6 เดือน ปี 64
รายได้  (ลบ.) 644.45 2,520.59   697.80
กำไรสุทธิ (ลบ.)  22.42  199.80 44.78
อัตรากำไรสุทธิ (%)   3.48 7.93 6.42

 

7.มี D/E อยู่ที่ 2.25 เท่า
 

CV มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.64 อยู่ที่ 2.25 เท่า
 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมิ.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม :  2,071.47 ลบ.
หนี้สินรวม : 1,433.86 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 637.61 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :2.25 เท่า
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 7.82%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :25.54%

 

8.หลังไอพีโอ ครอบครัวศักดิ์สิทธิเสรีกุล ยังถือหุ้นใหญ่ 28.2%

 

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว ครอบครัวศักดิ์สิทธิเสรีกุล ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 28.2% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

9.หุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร ติด Silent Period ทั้งหมด

บริษัทฯ ระบุในไฟลิ่งว่า ไม่มีสัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh