IPO Corner

10 ข้อน่ารู้ ^เบริล 8 พลัส (BE8)^ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

10 ข้อน่ารู้ ^เบริล 8 พลัส (BE8)^ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 8 พ.ย.นี้

 
สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

 

1.ประกอบธุรกิจ  ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ที่ให้บริการแบบครบวงจร ในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

การให้บริการด้านการจัดเก็บและบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์กับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่าย และเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลกในด้านต่างๆ เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, Tableau, Snowflake และ Cloudera

2.ขายไอพีโอจำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%
 

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

3.เคาะราคาไอพีโอ 10 บาท คิดเป็น P/E ที่ 32.26 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 32.26 เท่า คำนวณกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (30 มิ.ย.63 ถึง 30 มิ.ย.64 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 62.12 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 200 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 บาท

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่ 20 ก.ค.64 ถึง 19 ต.ค.64 ดังนี้

บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) มี P/E Ratio เท่ากับ 41.25 เท่า
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) มี P/E Ratio เท่ากับ 66.99 เท่า
บมจ.ฮิวแมนิก้า (HUMAN) มี P/E Ratio เท่ากับ 41.51 เท่า
บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY) มี P/E Ratio เท่ากับ 30.83 เท่า

4.มีการเสนอขายหุ้นในราคาพาร์ก่อนขาย IPO

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80,689,600 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 27 พ.ค.64 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อ 0.86 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อ 18 มิ.ย.64 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 75 ล้านบาท

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 200 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :  1.05 บาท/หุ้น สิ้นมิ.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 8 พ.ย.64
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี 
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.ทรีนีตี้ ,บล.กสิกรไทย และบล.หยวนต้า


สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 37.50 ล้านหุ้น 75%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 7.5 ล้านหุ้น 15%
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 5 ล้านหุ้น 10%

 

5.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

6.นำเงินระดมทุนพัฒนาสินค้า-ขยายธุรกิจต่างประเทศ
 

 

7.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 21.91% (งวด 6 เดือน ปี 64)
        
รายได้และกำไรของ BE8 ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด 6 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

  ปี 62   ปี 63 6 เดือน ปี 64 
รายได้(ลบ.) 311.49 312.54  179.01
กำไรสุทธิ (ลบ.) 64.26  23.64 39.23
อัตรากำไรสุทธิ (%) 20.63   7.56 21.91

 

8.มี D/E อยู่ที่ 0.79 เท่า
 
BE8 มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.64 อยู่ที่ 0.79 เท่า

 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมิ.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 281.64 ลบ.
หนี้สินรวม : 123.94 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 157.70 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 0.79 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) :22.16 %
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) :52.69%


9.หลังไอพีโอ กลุ่มนายอภิเษก เทวินทรภักติ ยังถือหุ้นใหญ่ 49.64%

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มนายอภิเษก เทวินทรภักติ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 49.64% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

10.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน  6,749,500 หุ้น คิดเป็น 3.37%

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period : จำนวน  6,749,500  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.37 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh