IPO Corner

10 ข้อควรรู้"บลูบิค กรุ๊ป(BBIK)"หุ้นคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน

10 ข้อควรรู้

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 16 ก.ย.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
    
      
1.ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ประกอบธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ
2.การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 
3.การพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
4. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
5. การจัดหาและบริหารบุคคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%
          

 

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 25,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 18 บาท คิดเป็น P/E ที่  28.12 เท่า

ราคาเสนอขายหุ้นละ 18.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 28.12 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 3 ปี 63-ไตรมาส 2 ปี 64) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทที่ออกและชำระแล้ว ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 75 ล้านหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.64 บาทต่อหุ้น

และคิดเป็น P/E Ratio 37.49 เท่า กรณีหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 100 ล้านหุ้น (Fully Diluted) ซึ่งจะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น 

เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ลักษณะการดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกับกลุ่มบริษัทฯ และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 16  บริษัท ที่เกิดขึ้นระยะเวลา 30 วันทำการ (8 ก.ค.-23 ส.ค.64) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
บมจ.แอพพลิแคด (APP) มี P/E Ratio เท่ากับ 20.96 เท่า
บมจ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) (DITTO) มี P/E Ratio เท่ากับ 57.04 เท่า
บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) มี P/E Ratio เท่ากับ 16.39 เท่า
บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG)มี P/E Ratio เท่ากับ 40.47 เท่า
บมจ.อินฟราเซท (INSET) มี P/E Ratio เท่ากับ 28.59 เท่า
บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) มี P/E Ratio เท่ากับ 21.67 เท่า

 

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) มี P/E Ratio เท่ากับ 24.93 เท่า
บมจ.เน็ตเบย์ (NETBAY)    มี P/E Ratio เท่ากับ 30.99 เท่า
บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) มี P/E Ratio เท่ากับ 80.95 เท่า
บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN)มี P/E Ratio เท่ากับ 77.22 เท่า
บมจ.เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE) มี P/E Ratio เท่ากับ 53.53 เท่า 

 

บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SICT) มี P/E Ratio เท่ากับ 51.85 เท่า
บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT) มี P/E Ratio เท่ากับ 108.90 เท่า
บมจ. เอส พี วี ไอ (SPVI)    มี P/E Ratio เท่ากับ 25.06 เท่า
บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น (TPS) มี P/E Ratio เท่ากับ 17.15 เท่า
บมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี (VCOM)มี P/E Ratio เท่ากับ 19.57 เท่า

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 25 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 100 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Pofit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี : 1.84 บาท/หุ้น สิ้นมิ.ย.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 16 ก.ย.64
หมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี 
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)
ผู้จัดจำหน่าย  : บล.กสิกรไทย และบล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 12.5 ล้านหุ้น 50%
ผู้ลงทุนสถาบัน 6.25 ล้านหุ้น 25%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 3.75 ล้านหุ้น 15%
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย 2.5 ล้านหุ้น 10%

 

4.มีการเสนอขายหุ้นในราคาพาร์ก่อนขาย IPO

 
บริษัท มีการเสนอขายหุ้นจำนวน 34.18 ล้านหุ้น ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานจนถึงช่วงเสนอขาย

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,184,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มี.ค.64 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อ 1.19401 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อ 29 มี.ค.64 ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เท่ากับ 37.50 ล้านบาท 

 

5.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 

6.นำเงินระดมทุนจ้างบุคลากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

 

 

7.อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 23.67% (งวด 6 เดือน ปี 64)
      

 

รายได้และกำไรของ BBIK ตั้งแต่ปี 62-63 และงวด 6 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

  ปี 62 ปี 63  6 เดือน ปี 64 
รายได้  (ลบ.) 184.94  184.94   126.92
กำไรสุทธิ (ลบ.)  31.71   44.29   30.06
อัตรากำไรสุทธิ (%)  16.49 22.06  23.67

 

8.มี D/E อยู่ที่ 0.34 เท่า
 

BBIK มีระดับ D/E สิ้นมิ.ย.64 อยู่ที่ 0.34 เท่า
 

งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมิ.ย.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 184.82  ลบ.
หนี้สินรวม : 46.58 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 138.24 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) :0.34 เท่า
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 34.16%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 48.41%

 

9.หลังไอพีโอ กลุ่มอารยะการกุล  ยังถือหุ้นใหญ่ 27.25%

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มอารยะการกุล ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 27.25% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 
10.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 6.03 ล้านหุ้น คิดเป็น 6.03%

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จำนวน 6,034,889 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh