IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ "แอดเทค ฮับ(ADD)" ให้บริการระบบสนับสนุนงานดิจิทัลคอนเทนต์

9 ข้อน่ารู้

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 20 พ.ค.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
    

 

1.ประกอบธุรกิจ ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) หรือ ADD ให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอนเทนต์  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  และประกอบธุรกิจสื่อและโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอร์มของกลุ่มบริษัทเอง

แบ่งการให้บริการออกเป็น
1. ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 83% ของรายได้รวม
2. ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 17 % แต่การให้บริการในส่วนนี้จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุก ๆ ปี
3. ให้บริการสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สัดส่วนรายได้น้อยกว่า 2% ของรายได้รวมซึ่งกำลังมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น


2.ขายไอพีโอจำนวน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 25%
   

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 40,000,000 หุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 11 บาท คิดเป็น P/E ที่ 24.44 เท่า

 

ราคาหุ้นเสนอขายหุ้นละ 11 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 24.44 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิปี 63 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 160 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.45 บาทต่อหุ้น
 
ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 160 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :  0.75 บาท/หุ้น ณ ธ.ค.63
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 20 พ.ค.64
หมวดธุรกิจ : บริการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.โกลเบล็ก,บล.คันทรี่ กรุ๊ป,บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย),บล.เคทีบีเอสที

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 34.78 ล้านหุ้น 86.95%
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 5.22  ล้านหุ้น 13.05%


4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 
5.นำเงินระดมทุนพัฒนาระบบสนับสนุนงานดิจิทัล

 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเงินสุทธิประมาณ 417.38 ล้านบาทไปใช้ดังต่อไปนี้
 


 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 20.94% (สิ้นธ.ค.63)
    

 

รายได้และกำไรของ ADD เติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 61-63 เป็นดังนี้

 

  ปี 61 ปี 62 ปี 63 
รายได้(ลบ.) 289.51 302.11  345.63
กำไรสุทธิ(ลบ.) 29.29 39.50 72.37
อัตรากำไรสุทธิ(%)  10.10 13.08 20.94

 


7.มี D/E อยู่ที่ 1.02 เท่า
 

ADD มีระดับ D/E ณ สิ้นปี 63 อยู่ที่ 1.02 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน  ณ สิ้นธ.ค.63 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 183.21 ลบ.
หนี้สินรวม : 92.65   ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น : 90.56  ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.02 เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 81.89%


8.หลังไอพีโอ กลุ่มตระกูลบุญประกอบศักดิ์ ยังถือหุ้นใหญ่ 55.84%
    

 หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มตระกูลบุญประกอบศักดิ์ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 55.84% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 


 

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 6.67 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.17%
  
สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period จำนวน 6,674,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.17  ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh