ข่าวนี้ที่ 1

ตลท.เล็งถอดหุ้น"ฟรีโฟลท-วอลุ่มต่ำ-ติดแคชบาลานซ์"พ้นดัชนี ใช้ธ.ค.นี้

ตลท.เล็งถอดหุ้น

    ตลท. ประกาศเปิดรับฟังความเห็น ปรับปรุงการคำนวณดัชนีหุ้นไทย เล็งถอดหุ้นที่ฟรีโฟลทต่ำ- มูลค่าซื้อขายต่ำ และหุ้นที่ติดมาตรการกำกับการซื้อขาย(แคชบาลานซ์)ทุกระดับ ออกจากการคำนวณดัชนี เพื่อลดความผันผวนของตลาด และสะท้อนภาพที่แท้จริง หวังนำมาใช้อย่างเป็นทางการในเดือน ธ.ค.นี้

 

*** ตลท. เปิดเฮียริ่งปรับปรุงดัชนีฯ ตั้งแต่ 20 ก.ย.-1 ต.ค.64

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) จากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับปรุงดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.ถึงวันที่ 1 ต.ค.64

    โดยในปัจจุบันเกณฑ์การคัดเลือกดัชนีของ SET Index Series ที่เป็น Tradable & Thematic Index ทั้งหมดจะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ประกอบด้วยทั้งเกณฑ์ด้านปริมาณ (Quantitative) ได้แก่ Market Capitalization, ValueTrade , Turnover ratio , Free Float เป็นต้น และเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Quantitative) เช่น ไม่เข้าข่ายถูกเพิกถอน ไม่ถูกสั่งพักการซื้อขาย หรือมีปัญหาด้านงบการเงิน เป็นต้น

    อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่า ดัชนีเหล่านี้อาจมีความผันผวนค่อนข้างสูงและอาจไม่สามารถสะท้อนความสามารถในการลงทุนของหลักทรัพย์ (Investable) ได้ดี ดังนั้นตลท.จึงได้ศึกษาแนวทางที่จะปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้สะท้อนความสามารถในการลงทุนของหลักทรัพย์ได้ดีขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นในดัชนีที่มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยต่ำ 

    โดยตลท.ได้มีการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ทั้งที่เป็นเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ รวมถึงเห็นควรเสนอแนวทางปรับปรุงโดยมีสาระสำคัญดังนี้

 

*** เล็งถอดหุ้นสภาพคล่องซื้อขายต่ำ-ติดแคชบาลานซ์ทุกระดับ ออกจากดัชนี

    1. ปรับเกณฑ์สภาพคล่องการคัดเลือกหุ้นในดัชนี Tradable Index เพื่อให้การคัดเลือกหุ้นเพื่อให้เป็นองค์ประกอบของดัชนี Tradable Index เกณฑ์ด้านสภาพคล่องควรสะท้อนมูลค่าการซื้อขายที่เป็นอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปตามสภาพปกติเท่านั้น เพื่อให้เป็น investable universe ที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้จริง

    โดยแนวทางการดำเนินการจะมีการเพิ่มเกณฑ์คุณภาพในการพิจารณาสภาพคล่องที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้น ตามหลักการดังนี้ 

    1.1.นำข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด ซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Surveillance measure list) มาประกอบการพิจารณา 
    1.2 การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี Tradable Index ตามรอบการคัดเลือกจะไม่พิจารณาปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ช่วงเดือนที่เข้ามาตการดังกล่าวตั้งแต่ Level 1 ขึ้นไป 

 

*** ปรับการคำนวณดัชนีเป็น"ฟรีโฟลทร่วมกับมาร์เก็ตแคป"

    2. ปรับการคำนวณดัชนีเป็น Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted เพื่อการให้น้ำหนักของหุ้นในดัชนีควรสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ (Investable) ของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีชั้นนำในต่างประเทศ

    โดยแนวทางในการดำเนินการนั้น จะมีการปรับวิธีการคำนวณน้ำหนักของหุ้นในองค์ประกอบของดัชนี จากเดิมที่ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในการคำนวณดัชนี (Full Market Capitalization) เป็นการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยในการคำนวณดัชนี (Free Float Adjusted Market Capitalization) สำหรับทุกดัชนี

    ขณะที่ในการดำเนินการปรับปรุงด้วยวิธี Free Float Adjusted Market Capitalization นี้ อาจต้องมีกระบวนการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 1.ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของนิยาม Strategic partner เพื่อให้สัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) สามารถนำมาใช้เป็นตัวแปรในการคำนวณเพื่อให้น้ำหนักของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีมีความเหมาะสมและสะท้อนความสามารถในการลงทุนได้ (Investable) ของหุ้นได้ดียิ่งขึ้น

    2.ศึกษาแนวทางการนำสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มาใช้เป็นตัวแปรในการคำนวณน้ำหนักของหุ้นในดัชนี และ3.กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีเพื่อ rebalance หรือปรับสถานะจำนวนมาก (Index Turnover สูง) และอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์เพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านมีความราบรื่น

    ทั้งนี้เนื่องจากการปรับวิธีการคำนวณด้วย Free Float Adjusted นั้น ยังมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการและรายละเอียดที่จะต้องกำหนดเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อมูลสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่นำมาใช้มีความเหมาะสมกับลักษณะของตลาดทุนไทย และเทียบเคียงกับแนวทางสากล และใช้ในการคำนวณน้ำหนักของดัชนีฯได้ดี ในส่วนนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯจะศึกษาและกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการและจะแจ้งให้ทราบในรายละเอียดต่อไป

 

*** หวังให้ดัชนีสะท้อนภาพที่แท้จริง เริ่มใช้ธ.ค.นี้

    สำหรับวัตถุประสงค์การปรับปรุงเกณฑ์ดัชนีของ ตลท.ในครั้งนี้ เพราะต้องการให้ Tradable Index ของตลท.สามารถสะท้อนการลงทุนได้ของหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม ลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นในดัชนีที่มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยต่่า และปรับหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ดัชนีและแนวทางในต่างประเทศ

    อย่างไรก็ตามสำหรับแผนการดำเนินการจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้ในรอบคัดเลือกรอบถัดไปในช่วงเดือนธ.ค.64ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด