IPO Corner

| 10 เมษายน 2560

MM ได้ฤกษ์เทรด เอ็มเอไอ 11 เม.ย.นี้

นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM

“มัดแมน" ขายไอพีโอ 5.25 บาท ได้ฤกษ์เทรด mai วันที่ 11 เมษายน 2560 ระดมเงินขยายร้านอาหารเกรฮาวด์ คาเฟ่ ผลักดันปีนี้พลิกมีกำไรสักทีเชื่อทำได้เพราะไม่มีรายจ่ายพิเศษตัดค่าเสื่อม ด้านนโยบายจ่ายเงินปันผลยังไม่มีอ้างติดข้อผูกมัดกับไทยพาณิชย์

ขายไอพีโอ 5.25 บาท เทรด 11 เม.ย นี้

     บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) หรือ MM เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนรวมทั้งสิ้น 210.98 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของ SST วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 และเสนอขายนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป วันที่ 3-5 เมษายน 2560ราคาจองซื้อ 5.25 บาทต่อหุ้น ราคาพาร์ 1 บาท มีที่ปรึกษาทางการเงินคือ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด 
นายนาดิม ซาเวียร์ ซาลฮานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MM กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารและไลฟ์สไตล์แบรนด์ระดับโลก โดยมีธุรกิจหลัก 2 กลุ่มคือ 1.ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ดำเนินกิจการภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์กับต่างประเทศ ได้แก่ ดังกิ้น โดนัท โอ บองแปง และบาสกิ้น ร็อบบิ้นส์ และที่ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ของตนเอง ได้แก่ เกรฮาวด์ คาเฟ่ และครัวเอ็ม และ 2.ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ ‘เกรฮาวด์’ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2559 มีสาขารวมทั้งสิ้น 456 สาขา และมีแผนขยายสาขาร้านอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจที่จะเติบโตอย่างมีศักยภาพ

ระดมเงินมาใช้ขยายร้านอาหาร

     มีแผนนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 76 ล้านบาท โดยจะขยายสาขาร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ ในประเทศไทยเพิ่มอีก 6-9 สาขา รวมเป็น 19-22 สาขาภายในปี 2563 และเร่งขยายสาขาในต่างประเทศผ่านการให้สัญญาแฟรนไชส์ในประเทศใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงจะลงทุนเปิดร้านเกรฮาวด์ คาเฟ่ ในประเทศอังกฤษ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ 
     นอกจากนี้ มีแผนขยายสาขาร้านดังกิ้น โดนัท โอ บอง แปง และบาสกิ้น รอบบิ้นส์ เพิ่มขึ้นแบรนด์ละ 12-15 สาขาต่อปี 5-6 สาขาต่อปี และ 3-5 สาขาต่อปีตามลำดับ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2563 คาดว่าร้านดังกิ้น โดนัท โอ บอง แปง และบาสกิ้น รอบบิ้นส์ จะมีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 355 สาขา 96 สาขา และ 54 สาขาตามลำดับมั่นใจปีนี้พลิกมีกำไร จากปีก่อนที่ขาดทุน
     บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 อยู่ที่ 2,992 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 168.3 ล้านบาท แต่มั่นใจว่าปีนี้ 2560 จะพลิกมีกำไรเนื่องจากผลดีของรายได้ที่คาดเพิ่มขึ้น 5-10% รวมถึงปีนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษในการตัดค่าเสื่อม จากการซื้อกิจการธุรกิจไลฟ์สไตล์ แบรนด์เกรย์ฮาวด์ เหมือนปีที่ผ่านมาแล้ว นอกจากนี้ภาระดอกเบี้ยจ่ายปีนี้จะลดลงด้วยจากการนำเงินบางส่วนมาชำระหนี้

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

     บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีข้อกำหนดห้ามจ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผลประจำปีหรือเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงการแจกจ่ายผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่ารายหนึ่งรายใดหรือทั้งหมด ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 23 กันยายน 2557 
     อย่างไรก็ดี สัญญาเงินกู้ได้มีการระบุว่า การจ่ายเงินปันผลสามารถทำได้ หากบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ก่อน และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุในสัญญาอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการที่บริษัทฯ จะต้องสามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้หลังการจ่ายเงินปันผล (Dividend DSCR)/1 ไม่ให้ต่ำกว่าอัตราส่วน 1.2:1 โดยอ้างอิงจากตัวเลขทางบัญชีล่าสุดจากงบการเงินรวมในรอบล่าสุดก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปันผลนี้ และไม่มีกรณีผิดสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเกิดขึ้น ดังนั้นจึงสรูปได้ว่า ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องได้รับการยินยอมจากสถาบันก่อนจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO ประกอบด้วย อับดับแรก บมจ. ทรัพย์ศรีไทย ถือครองหุ้นรวม 677,939,000 หุ้น เป็นร้อยละ 64.27 อันดับที่ 2 บมจ. น้ำตาลขอนแก่น ถือครอง 78,718,600 หุ้น เป็นร้อยละ 7.46 อันดับที่ 3 ครอบครัวชินธรรมมิตร์ ถือครอง 30,925,200 หุ้น เป็นร้อยละ 2.93 อันดับที่ 4 นาย ภาณุ อิงคะวัต ถือครอง 23,534,800 หุ้น เป็นร้อยละ 2.23 และประชาชนทั่วไป ถือครอง 169,543,615 หุ้น เป็นร้อยละ 16.07

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh