IPO Corner

8 เรื่องน่ารู้ TEAMG ผู้เชี่ยวชาญด้าน EIA และที่ปรึกษาวิศกรรม

8 เรื่องน่ารู้ TEAMG ผู้เชี่ยวชาญด้าน EIA และที่ปรึกษาวิศกรรม

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ รวมถึงจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)เตรียมเข้าซื้อขายใน SET ภายในวันที่ 12 ก.ค.นี้ 

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์" สรุปข้อมูลจากแบบไฟลิ่งพบ 8 เรื่องน่ารู้สำหรับหุ้น TEAMG เพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

1.TEAMG ทำธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและจัดทำรายงาน EIA

TEAMG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมแขนงต่างๆและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (Integrated Consulting Services)ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแนวคิดพัฒนาโครงการจนถึงการตรวจสอบหลังส่งมอบโครงการ โดยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop Service) รวมไปถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) มีผลงาน อาทิ โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนไซยะบุรี เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า สนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2

ปัจจุบัน TEAMG ดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย 6 แห่ง ได้แก่

1) บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (“ATT”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านพลังงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งท่าเรือและสาธารณูปโภค
2) บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (“GFE”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ฐานราก และโครงสร้างใต้ดิน
3) บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด (“TEAM-CM”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้างอาคารทุกประเภท
4) บริษัท เอสคิว อาร์คีเต็ค แอนด์ แปลนเนอร์ จำกัด (“SQ”) ดำเนินธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเมือง
5) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (“TLT”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)
6)LTEAM Sole Company Limited (“LTEAM”) ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยให้บริการในประเทศ สปป.ลาว

2. TEAMG มีสัดส่วนลูกค้าเป็นภาครัฐถึง 49%

ในปี 60 บริษัทมีสัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจบริหารโครงการและควบคุมก่อสร้าง 50.14% ธุรกิจศึกษา ออกแบบและจัดทำรายงาน(EIA) 43.75% และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 5.09% 

สัดส่วนโครงการที่บริษัทเข้ารับงาน แบ่งเป็น งานก่อสร้างกลุ่มโครงการคมนาคม-โลจิสติกส์ 39% กลุ่มทรัพยากรน้ำ 25.67% กลุ่มอาคาร-สาธารณูปโภคพื้นฐาน 22.78% และอื่นๆ 12.55%

ซึ่งในปี 60 บริษัทมีสัดส่วนลูกค้าเป็นภาครัฐ 49.18% ลูกค้าเอกชนในประเทศไทย 24.21% โครงการในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV 21.1% และจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 4.4% 

3. TEAMG มีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่องทุกปี

ผลการดำเนินงานในปี 58 - ไตรมาส 1/61
หน่วย : ล้านบาท 
ปี    รายได้     กำไร     อัตรากำไรสุทธิ(%)
58     1,510     51     3.4%
59     1,678     96     5.7%
60     1,606     98     6.1%
Q1/61     415     21     5.2%

4.ราคาไอพีโอ 2.42 บาท คิดเป็น P/E 13.44 เท่า มีดิสเคาท์จากธุรกิจเดียวกัน 33.4%

    TEAMG กำหนดราคา IPO ที่ 2.42 บาท โดยพิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) อยู่ที่ 13.44 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย. 60 - 31 มี.ค. 61) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 119.32 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 680 ล้านหุ้น (Fully Diluted)จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.18 บาท
    ซึ่ง P/E 13.44 เท่า คิดเป็นอัตราส่วนลด 33.40% จาก P/E ของบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS ที่มี P/E 20.18 เท่า (เฉลี่ยในช่วง 26 มี.ค - 25 มิ.ย.61) และคิดเป็นอัตราส่วนลด 38.60% จากหมวดบริการเฉพาะกิจของ SET ที่มี P/E 21.89 เท่า(เฉลี่ยในช่วง 26 มี.ค - 25 มิ.ย.61) 

อนึ่ง TEAMG ขายหุ้นไอพีโอทั้งหมด 180 ล้านหุ้น
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโอที่อยู่ที่ 680 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชีที่ 0.91 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 31 มี.ค. 61)

โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้
ประเภทผู้ลงทุน                                                            จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (ล้านหุ้น)    สัดส่วนที่เสนอขาย(%)
บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์                         135                                          19.85
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย                    25                                            3.68
เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท               20                                            2.94

5. TEAMG นำเงินจากไอพีโอลงทุนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโลยี

    บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 410.77 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้) ไปใช้ดังนี้
    -ใช้เงินจำนวน 65 ล้านบาท เพื่อลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ได้แก่ ใช้ซื้อเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลอาคารและงานก่อสร้าง Building Information Model (BIM) ซื้อโดรนสำหรับสำรวจภูมิประเทศและความเรียบร้อยของงาน และรองรับการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ภายในปี 2562 
    -ใช้เงินจำนวน 345.77 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2562

6. ผู้มีส่วนในการบริหารติด Silent Period ทั้งหมด

TEAMG ระบุในแบบไฟลิ่ง ว่าหุ้นของ 'ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัท' ติด Silent Peroid ทั้งจำนวน 

สัดส่วนผู้ถือหุ้นหลังการขาย IPO เป็นดังนี้
1) กลุ่มภัทรมัย 92.3 ล้านหุ้น หรือ 13.59%
2) กลุ่มเปรมชื่น 56.47 ล้านหุ้น หรือ 8.30%
3) กลุ่มก้วยเจริญพานิชก์ 42.06 ล้านหุ้น หรือ 6.19%
4) กลุ่มสุธีโสภณ 23.25 ล้านหุ้น หรือ 3.42%
5) ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นรายอื่น 285.82 ล้านหุ้น หรือ 42.03%
6) ผู้ถือหุ้นรายย่อย 180 ล้านหุ้น หรือ 26.47%

7.TEAMG มีนโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

    บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปีไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 
    ทั้งนี้มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้หากเห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 


8. TEAMG มี D/E สิ้นไตรมาส 1/61 สูงถึง 2.08 เท่า 

TEAMG มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น(D/E) ณ สิ้นไตรมาสแรกสูงถึง 2.08 เท่า มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าและเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง รวมถึงเงินปันผลค้างจ่าย และจากการเกิดการลดลงของกำไรสะสมจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 60

งบแสดงฐานะการเงิน TEAMG ณ วันที่ 31 มี.ค. 61 ดังนี้
    สินทรัพย์รวม    1,407.30 ลบ.
    หนี้สินรวม        951.03 ลบ.
    ส่วนของผู้ถือหุ้น    456.27 ลบ.
    อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 2.08 เท่า
    อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 6.44%
    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 18.80%ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh