กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน “คุณภาพของข้อมูล” กุญแจสู่ความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

“คุณภาพของข้อมูล” กุญแจสู่ความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูล

 โดย พงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์ 
หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท PwC ประเทศไทย

        ปัจจุบันกระแสของข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊ก ดาต้า (Big Data) นั้น กำลังเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจในหลายๆ ด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถนำไปต่อยอดการแข่งขันทางธุรกิจได้ แต่องค์กรส่วนใหญ่อาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ที่จะนำมาใช้ในทุกมิติ จึงทำให้ไม่อาจใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างสูงสุด 

        ที่ผ่านมา PwC ได้จัดทำผลสำรวจที่น่าสนใจในหัวข้อ Data Governance Survey Results: A European Comparison of Data Management Capabilities in Banks ที่ทำการศึกษาการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ของธนาคารพาณิชย์ 45 แห่งในทวีปยุโรป พบว่า ธนาคารเหล่านี้มีการใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาล เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดในการส่งข้อมูลจำนวนมากของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ แต่แม้ว่า 2 ใน 3 ของธนาคารที่ตอบแบบสำรวจ จะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูล ธนาคารส่วนใหญ่เหล่านี้ ยังขาดกระบวนการในการจัดการและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลอย่างยั่งยืน โดยดัชนีชี้วัดคุณภาพของข้อมูลที่ใช้อยู่นั้น ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้มีการกำหนดให้ครอบคลุมปัจจัยในด้านอื่นๆ เช่น ความพร้อมใช้งาน ความทันต่อเวลา ความสอดคล้อง หรือแม้กระทั่ง ความสม่ำเสมอของข้อมูล เป็นต้น 

       ทั้งนี้ ผลสำรวจยังระบุถึงสาเหตุหลัก 4 ประการที่ทำให้ข้อมูลไม่มีคุณภาพ เกิดจาก
      1.) การขาดการระบุถึงแหล่งข้อมูลหลักและนิยามของการป้อนข้อมูลที่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ใช้งานในแต่ละฝ่ายงานมีความเข้าใจข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยหน่วยงานหลายส่วน และพนักงานในแต่ละฝ่ายก็มักให้ความสนใจเฉพาะกับหน่วยงานของตนเองเท่านั้น
      2.) การขาดการกำหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล หรือมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ไม่เหมาะสม
      3.) ความไม่สม่ำเสมอของข้อมูลในระบบงานต่างๆ
      4.) การขาดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

       หากจะพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาคุณภาพของข้อมูล แน่นอนว่าในแต่ละองค์กรอาจมีรูปแบบ และประเด็นที่ควรให้ความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะทางธุรกิจ และความต้องการของแต่ละองค์กร แต่จากประสบการณ์ของเรา พบว่า การแก้ไขและบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูลนั้น ควรประกอบไปด้วยหัวใจหลัก 4 ประการ ได้แก่
        •    ระบุขอบเขตและปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูล โดยระบุขอบเขตของข้อมูลที่สนใจให้ชัดเจน ทำการศึกษากระบวนการและระบบงาน  โดยทำความเข้าใจถึงแหล่งที่มาตั้งต้นของข้อมูล การเชื่อมโยงกันของข้อมูลและระบบงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ การจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เข้าใจถึงความหมาย และที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งการระบุผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ เช่น ผู้ที่นำเข้าข้อมูล ผู้ใช้งานข้อมูล เป็นต้น
        •    วิเคราะห์และทำการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการจัดกลุ่มข้อมูลและตรวจหาข้อมูลที่ผิดปกติ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลจากระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน 
        •    วางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีกในอนาคต โดยรวบรวมและจัดทำเอกสารความหมายของข้อมูล (Data Dictionary) เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของผู้ใช้งานในส่วนงานต่างๆ และเพื่อเป็นการลดความผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลผิดความหมาย หรือ ผิดแหล่งที่มา นอกจากนี้ ต้องมีการสอบทาน และยืนยันกับส่วนงานเจ้าของข้อมูล หน่วยงานสารสนเทศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งมีการอัพเดตเอกสารอยู่เป็นประจำ พร้อมทั้งกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลต่อไปในอนาคต
         นอกจากนี้ ควรปรับปรุงระบบงานสารสนเทศให้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ มีการเชื่อมโยงและตรวจสอบข้อมูลระหว่างระบบงาน ทั้งนี้ เพื่อลดการนำเข้าข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างระบบงาน พร้อมทั้งกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพของข้อมูล และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และควรจัดทำคู่มือวิธีการนำเข้าข้อมูล และคู่มือของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
        •    ติดตามการจัดการคุณภาพของข้อมูล โดยจัดให้มีกระบวนการติดตามการแก้ไขปัญหาของข้อมูล และกระบวนการวัดคุณภาพของข้อมูลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ควรกำหนดให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพของข้อมูลในมิติต่างๆ ที่เหมาะสม อาทิ ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน ความทันต่อเวลา ความสม่ำเสมอ และความสอดคล้องกันของข้อมูล รวมทั้งมีการรายงานกับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของข้อมูลอย่างยั่งยืน
          สำหรับกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาคุณภาพของข้อมูลได้ในระยะยาว และเอื้อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากบิ๊ก ดาต้าได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
 
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh