ข่าวหุ้นล่าสุด

ธอส. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -3 เม.ย. 63 11:02 น.

 

     ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ghbank.co.th และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2202-1302 

      ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร และสามารถทำงานให้ธนาคารได้เต็มเวลา ส่วนคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ประกอบด้วย

   1.มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจเป็นอย่างดี 2. มีวิสัยทัศน์ทางด้านการเงินการธนาคาร 3. มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 3.1 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 3.2 กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร และ 3.3 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งระดับถัดจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่บริหารเงินและสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง และมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร โดยมีงบการเงิน และโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการรับสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 อาคาร 1 โทรศัพท์ 0-2202-1302 โทรสาร 0-2246-1789 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ghbank.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร หรือมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด