สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 19 พฤษภาคม 2560 | 09:45

กรมบัญชีกลางเข้าร่วมภาคี OGP ขจัดทุจริต สร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 พ.ค. 60 9:46: น.

   กรมบัญชีกลางสมัครเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพิ่มความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ นับเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยในการให้ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

   นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการผลักดันการขจัดทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติ ต้องการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในประเทศไทย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรัฐ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และสร้างความโปร่งใส โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลัง
   โดยกรมบัญชีกลาง สมัครเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า  70 ประเทศทั่วโลก
   โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP นั้น มีเงื่อนไขโดยให้ประเทศไทยจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (National Action Plan) ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยครอบคลุมข้อผูกพัน (Commitment) ตามหลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
   ในการบริหารงานภาครัฐ ที่ OGP กำหนด และกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเตรียมแผนปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ OGPโดยปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในคณะกรรมการดังกล่าว
   ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) จัดประชุม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรมบัญชีกลาง โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
   นางสาวอรนุช กล่าวทิ้งท้ายว่า การเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคี OGP นับว่าเป็นมิติใหม่ในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดในระบบราชการมากยิ่งขึ้น

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด