ข่าวนี้ที่ 1

| 30 มีนาคม 2560 | 17:05

       ก.ล.ต.แจ้งคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ให้ร่วมกันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (record date) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯจี้ชี้แจงการเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ปี 60 จากวันที่ 18 เม.ย.60 เป็น 28 เม.ย. 60 หวั่นขัดกฎหมาย กระทบสิทธิผู้ถือหุ้น ระบุหากไม่เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือประธานและบอร์ดทั้งคณะที่ร่วมประชุม สั่งชี้แจงภายใน 31 มี.ค.นี้
       

        สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งคณะกรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ให้ร่วมกันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (record date) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง ดำเนินการใด ๆ ให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดย IFEC ต้องแก้ไขข้อมูลที่เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ record date ให้ถูกต้องด้วย
        สืบเนื่องจาก IFEC เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกำหนด record date ซึ่งต่อมา IFEC ชี้แจงเพิ่มเติมผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบตามกฎหมาย และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 IFEC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท (ฉุกเฉิน) ประธานกรรมการ IFEC ได้แจ้งเพื่อทราบ เกี่ยวกับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นวันที่ 28 เมษายน 2560 และกำหนดวัน record date เป็นวันที่ 12 เมษายน 2560
       ที่ผ่านมา ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกันประสานงานกับ IFEC เพื่อให้บริษัทดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด ทั้งนี้ ก.ล.ต. เห็นว่า การกำหนด record date ในการประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 ครั้งข้างต้นไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีผลตามกฎหมาย ก.ล.ต. จึงแจ้งให้คณะกรรมการ IFEC ร่วมกันดำเนินการให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนด record date ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และดำเนินการใด ๆ ให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงโดยไม่ชักช้า นอกจากนี้ ให้ IFEC แก้ไขการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนด record date ให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทด้วย
 
***ตลท.บี้ IFEC แจงเหตุเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น หวั่นขัดกฏหมาย

        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า เนื่องจากการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม จึงให้ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ชี้แจงว่าการกำหนดวันดังกล่าวเป็นการกำหนดโดยประธานกรรมการบริษัทหรือโดยมติของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร หากไม่เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้นั้น ขอทราบว่าบุคคลที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคือประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยให้ชี้แจงผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
         ตามที่ IFEC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ว่า นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้ IFEC ชี้แจงว่าการกำหนดวันดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด
        ต่อมา IFEC ชี้แจงว่าการประชุมคณะกรรมการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งการแจ้งกำหนดการประชุมสามัญประจำปีก็เป็นไปตามบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ฉุกเฉิน) ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 แต่เนื่องจาก ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 4 คน (จากทั้งหมด 9 คน) และประธานกรรมการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เป็นวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยยกเลิกกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2560 (รายละเอียดตามข่าว IFEC วันที่ 15 16 28 29 และ 30 มีนาคม 2560)    

*** "หมอวิชัย"ยันจัดประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ 28 เม.ย.เป็นไปตามกรอบเวลาตามกฎหมาย

        นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ IFEC ระบุในเอกสารเผยแพร่อีกว่า หลังประชุมบอร์ดวาระฉุกเฉินวานนี้ (29 มี.ค.) ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เหตุกลุ่มทวิชโดดการประชุม พร้อมยืนยันเดินตามกฎหมาย พ.ร.บ.มหาชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง และเตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ 28 เม.ย. ตามกฎหมายกำหนด โดย IFEC ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ตามที่ได้แจ้งต่อนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในวันดังกล่าว กลุ่มนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการ ไอเฟค ได้ส่งตัวแทน คือนายฉัตณณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการ และฝ่ายนายทวิช เตชะนาวากุล นายสมชาย สกุลรัตน์ เข้าหารือกันต่อหน้านายรพี เพื่อแจ้งให้รับทราบถึงการประชุมในวาระฉุกเฉิน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้รับทราบ พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา เวลา 16.00 น.
         แต่เมื่อถึงวันนัดหมายนายทวิช และกลุ่มกรรมการของนายทวิช ไม่มาตามเวลานัดหมาย แต่กลับส่งเอกสารแจ้งเหตุผลการไม่มาตามนัด อ้างว่า เป็นการประชุมที่ไม่ชอบและไม่มีเหตุผลอันสมควรในการจัดประชุมดังกล่าวได้ หมอวิชัยวอนขอความจริงใจในการร่วมแก้ปัญหา ในการจัดการบริหารบริษัท ทั้งๆ ที่บริษัทมีปัญหา ทำไม่จึงไม่เข้ามาช่วยบริษัทแก้ปัญหา เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งจะได้ปลดเครื่องหมายเอสพี และทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทสามารถกลับมาซื้อขายได้ในเร็ววัน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับผลกระทบ บริษัทเห็นความสำคัญ และคำนึงถึงประโยชน์ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ แม้ว่ากลุ่มกรรมการฝ่ายนายทวิชทั้ง 5 คน ไม่มาร่วมการประชุมก็ตาม แต่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย มิอาจอ้างได้ว่าจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเหตุผลกรรมการติดภาระกิจ จึงจำเป็นต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดวันสุดท้าย ของกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นโต้แย้งใดๆ จึงกำหนดเป็นวันที่ 28 เมษายน 2560
        ส่วนสาเหตุที่นายวิชัย จำเป็นต้องเรียกประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินในวันดังกล่าว เนื่องจากวาระประชุมในวันดังกล่าว มีวาระการแก้หนี้ ปลดเอสพีและต้องการให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนหน้านี้นายวิชัย ระบุว่าจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เม.ย. 60

***ประชุมบอร์ดฉุกเฉินล่มไม่ครบองค์ หลังฝั่ง"ทวิช"ไม่เข้าร่วม
     

      ขณะที่ IFEC ได้แจ้งผลการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท(ฉุกเฉิน) เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60 มีคณะกรรมการเข้าร่วม 4 คน ได้แก่ 1. นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ 2. นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ 3. นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ 4. พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์ โดยนายทวิช เตชะนาวากูล และในฐานะกรรมการอีก 4 ท่าน ได้ส่งจดหมายมายังบริษัทแจ้งว่าติดภารกิจ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมาย มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่จะต้องจัดให้มีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ภายในกรอบระยะเวลาตามกฎหมายดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายภายในกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้ง อันอาจจะมีขึ้น
       โดยประธานที่ประชุมได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอรายชื่อกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระเข้ามาภายในวันที่ 5 เม.ย. 60 ให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนตามกฎหมาย
       ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถลงมติในวาระหนี้ได้ เนื่องจากกรรมการติดภารกิจตามข้างต้น แต่การแก้ปัญหาหนี้สินของบริษัทฯ เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน ประธานได้ให้บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบริษัท ต่อคณะกรรมการ เพื่อรับทราบแนวทางดังกล่าว โดยบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด ได้ดำเนินการศึกษาไปแล้วเบื้องต้น ทั้งนี้ บริษัท จะได้นำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป

***โบรกฯไม่ให้ความเห็น แต่ปัจจัยพื้นฐานทรงตัว
     

        แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า กรณีของ IFEC ปัจจุบันยังเป็นเรื่องของการเมืองภายใน ซึ่งยอมรับว่าไม่มีนักวิเคราะห์กล้าแสดงความเห็นมากนัก เพราะอาจมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งสิ่งที่ทำได้คือต้องติดตามแนวทางการแก้ปัญหา และบริหารจัดการภายในขณะนี้ก่อนว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใด และผลจากการดำเนินไปสู่การปลดเครื่องหมาย SP ราคาหุ้นที่จะสะท้อนออกมาเป็นทิศทางใด
         ขณะที่พื้นฐานของธุรกิจบริษัทโรงไฟฟ้าปัจจุบันยังทรงตัว และโรงแรมดาราเทวียังทรงตัวเช่นกัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นไม่กระทบในแง่ธุรกิจ ส่วนความสามารถในการทำรายได้ในอนาคตนั้นยังประเมินได้ยาก เพราะต้องให้รอจบแนวทางการแก้ปัญหาในจุดนี้ก่อน

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด