สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

ข่าวนี้ที่ 1

| 18 พฤษภาคม 2560 | 17:05

ORI ทุ่ม 4 พันลบ.ซื้อ"พราวด์ เรสซิเดนซ์" รุกคอนโดฯระดับบน

ORI ทุ่ม 4 พันลบ.ซื้อ

     "ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้" ทุ่ม 4 พันล้านบาท เข้าซื้อกิจการ"พราวด์ เรสซิเดนซ์" หวังขยายตลาดเข้าสู่คอนโดมิเนียมระดับบน ระบุมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา 1.7 หมื่นล้านบาท ทยอยรับรู้ตั้งแต่ปี 60-63 พร้อมเพิ่มทุน 81.19 ล้านหุ้น ขายให้กลุ่ม"ลิปตพัลลภ-บุศราพันธ์-ทวีศรี"ในราคา 12.3157 บาทต่อหุ้น ส่งผลหลังเพิ่มทุนกลุ่มดังกล่าวจะถือหุ้นใน ORI รวม 5% ด้านโบรกฯมองหุ้นเต็มมูลค่า

****ทุ่ม 4 พันลบ.ซื้อกิจการ"พราวด์ เรสซิเดนซ์"บุกคอนโดฯระดับบน    
    นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด จำนวน 10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 100 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 100 ของพราวด์ เรสซิเดนซ์ จากผู้ถือหุ้นเดิม ประกอบด้วย 1) บริษัท พราว บีชคลับหัวหิน จำกัด 2) บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด และ 3) นายธงชัย บุศราพันธ์ โดยมีราคาเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด จำนวน 4,000 ล้านบาท (ราคาหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระราคาหุ้นรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากเงินทุนจากสถาบันการเงิน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยแบ่งเป็นการชำระราคาหุ้นด้วยตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 3,000 ล้านบาท โดยตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวมีการรับประกันการใช้เงินทั้งจำนวนด้วยการอาวัลโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสดจำนวน 1,000 ล้านบาท
    ณ วันที่บริษัท และผู้ขายเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ (สัญญาซื้อขายหุ้น) เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค้ำประกัน (Bank Guarantee) ซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน จำนวนรวม 200 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค้ำประกัน ซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน จำนวนรวม 200 ล้านบาท (แบ่งเป็นหนังสือค้าประกัน จาก พราว บีชคลับ จำนวน 140 ล้านบาท และหนังสือค้ำประกัน จาก พีเอ็น แคปปิตอล จำนวน 60 ล้านบาท) ให้แก่บริษัท โดยแต่ละฝ่ายจะดำเนินการคืนหนังสือค้ำประกันที่ส่งมอบเพื่อเป็นหลักประกันสัญญาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น

**** เพิ่มทุน 81.19 ล้านหุ้น ขายให้กลุ่ม"ลิปตพัลลภ-บุศราพันธ์-ทวีศรี"ราคา 12.3157 บ./หุ้น
    โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)จำนวนทั้งหมด 81,197,171 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็น จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,838,020 หุ้น ให้แก่ 1) นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ จำนวน  56,838,020 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 700 ล้านบาท  2) นายธงชัย บุศราพันธ์ จำนวน 12,179,576 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 150 ล้านบาท และ 3) นางนุ่น ทวีศรี จำนวน 12,179,575 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 150 ล้านบาท หลังการเพิ่มทุนจะทำให้บุคคลทั้ง 3 รายเข้ามาถือหุ้นรวมกันใน ORI สัดส่วน 5%
    โดยนางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ถือหุ้น 3.50% นายธงชัย บุศราพันธ์ ถือหุ้น 0.75% และ นางนุ่น ทวีศรี ถือหุ้น 0.75%
    หลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นางจรัสพิมพ์จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 3.5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน และภายใต้สัญญาการลงทุนในหุ้น นางจรัสพิมพ์จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จานวน 1 คน โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มจานวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ และคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของนางจรัสพิมพ์เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทต่อไป
    พร้อมอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
    ทั้งนี้ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

***ขยายตลาดสู่คอนโดฯระดับบน เพิ่มฐานลูกค้าต่างชาติ
    การเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การแข่งขัน จากการขยายเข้าสู่ตลาดคอนโดมิเนียมระดับบน ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และความเชื่อถือของกลุ่มลูกค้าระดับบนที่มีต่อกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้น และสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าระดับบน ลูกค้ากลุ่มนักลงทุน และลูกค้าชาวต่างชาติ ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้สร้างสัมพันธ์กับกลุ่มพันธมิตรธุรกิจใหม่ อีกทั้งกลุ่มบริษัท และบุคคลากรของกลุ่มบริษัท จะมีโอกาสเรียนรู้ในการพัฒนาโครงการระดับบนจากประสบการณ์ผู้บริหารและทีมงานผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งจะรับผิดชอบการดำเนินโครงการไปจนสิ้นสุด และยังมีสัญญาบริหารโครงการให้บริษัท ต่อไปอีกอย่างน้อย 1 โครงการ ซึ่งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการต่อไป
    ในด้านการทำกำไรของกลุ่มบริษัท จากการเข้าซื้อกิจการซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 17,000 ล้านบาท และ มีลูกค้าทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดแล้ว (Backlog) เป็นมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการรับรู้รายได้ต่อเนื่องในช่วงปี 2560-2563 ส่งผลให้กลุ่มบริษัท สามารถขยายฐานรายได้ และ ขยายฐานกำไรได้เพิ่มขึ้นจากแผนดำเนินการเดิม โดยยังคงคำนึงถึงการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ได้ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของหุ้นกู้และสถาบันการเงิน
    อนึ่ง บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจให้เช่า ขาย ซื้อ และดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 
    
**** โบรกฯมองเต็มมูลค่า
    บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุนจัดสรรให้บุคคลจำกัด (PP) 3 รายคือ 1. นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ 2.นายธงชัย บุศราพันธ์ และ 3. นางนุ่น ทวีศรี จำนวน  81.197171 ล้านหุ้น ที่ราคา 12.3157 บาท วันจองซื้อ 31 ก.ค. 60-3 ต.ค.60  ระยะสั้นคาดว่าอาจจะมีการเก็งกำไรในกรณีว่าที่ราคาหุ้นเพิ่มทุนเป็นราคาที่เหมาะสม  ยังผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นได้ แต่ในแง่ปัจจัยพื้นฐานที่ราคาหุ้นเพิ่มทุนคิดเป็น P/E ปี 60 และ 61 ที่อยู่ในเกณฑ์สูงจากประมาณการของเราที่ 16.4 และ 12.3 เท่า ตามลำดับ ซึ่งยังไม่นำปัจจัยเรื่อง dilution effect ที่ประมาณ 5% มาปรับประมาณการ
        แนะ"เต็มมูลค่า"และอาจใช้จังหวะที่หุ้นปรับขึ้นเพื่อเก็งกำไร ทยอยขายทำกำไร เพราะเห็นว่า ORI มีการซื้อขายหุ้นที่ระดับราคาไม่ถูกแล้วเทียบกับกลุ่ม แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตกำไรสูงโดดเด่นในกลุ่ม ราคาพื้นฐานที่ 9.46 บาท 
    คาดว่ายอดขายเร่งตัวดีขึ้นใน 2Q60 เพราะจะมีการเปิดขายโครงการคอนโดใหม่ถึง 4 โครงการ มูลค่า 8.4 พันล้านบาท ในทำเลที่หลากหลาย และเปิดรอบวีไอพี พรีเซลในวันที่ 17 มิ.ย.60 หลังจาก 1Q60 เปิดขายเพียง 1 โครงการ คือ Notthing Hill สุขุมวิท 105 จากทั้งปี 60 ที่จะเปิดขายทั้งหมด 9 โครงการ ทั้งนี้ ได้เสริม Brand ให้ซุปเปอร์สตาร์ ณเดช เป็น presenter ด้วยแคมเปญ “My Life. My Origin” และมีคุณยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มาเป็นที่ปรึกษาการขายโครงการ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด